Hankerahoitus, Systemic Heat Shift (SHS) -hanke, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-003678
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Osallistuminen EU:n Horizon Net Zero Cities Pilot Cities rahoitushakuun hankkeella "Systematic Heat Shift - SHS"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen pääpartnerina EU:n Horizon Net Zero Cities Pilot Cities- avustushakuun hankkeella ”Systematic Heat Shift - SHS”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun toimimaan edustajana kyseisessä hankkeessa sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista. 

Hankkeen kesto on kaksi vuotta, syyskuu 2024 – elokuu 2026. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 600 000 euroa, josta ulkoisen tuen osuus on 100 %. Helsingin kaupungin hankeosuuden kokonaisbudjetti on noin 300 000 euroa, josta tuen osuus on 100 %. Hankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Haettava tuki kattaa kulut kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on vähentää kaukolämpöjärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä rakennusten lämmön kysyntäjoustoa sekä viestiä kaukolämmön merkittävyydestä päättäjien, ammattilaisten ja kaupungin asukkaiden keskuudessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valitaan muutama opetusrakennus ja liikuntapaikka pilottiin, jonka tarkoituksena auttaa optimoimaan prosessit ja ratkaisut ennen kaukolämmön kysyntäjouston laajempaa käyttöönottoa. Toisessa vaiheessa hankkeen merkitystä nostetaan skaalaamalla se 50-100 palvelurakennukseen sekä toisaalla noin 150 talonyhtiöön. Helsingin kaupungin tilat-palvelu johtaa projektia ja ohjausryhmää. Sen vastuulle kuuluu myös kohteisiin liittyvä tekninen tuki niitä liitettäessä kulutusjoustoon sekä tarvittavien oikeuksien ja pääsyn mahdollistaminen yhdessä sovittuihin järjestelmiin. Kysyntäjouston teknisestä toteutuksesta sekä energiajärjestelmätutkimuksesta vastaavat Helen ja Aalto yliopisto.

Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa erityisesti hiilineutraaliustavoitteen suhteen. Hankkeessa edistetään myös tiedonkulkua eri organisaatioiden välillä.

Hankkeen pääpartnerina ja rahoituksen hakijana toimii Helsingin kaupunki, tilat-palvelu. Hankkeeseen osallistetaan myös kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edustamaan käyttäjiä, kaupunginkanslia ICT-ratkaisujen osalta ja energiarenessanssitiimi viestinnän osalta. Partnerina hankkeessa on Helen, jonka sidosryhminä ovat mukana Aalto-yliopisto ja Heka.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Kalevi Härkönen, Johtava energia-asiantuntija, puhelin: 09-310 20454

kalevi.harkonen@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö