Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, yrittäjyyskasvatus, KASKO-03-20-24

HEL 2024-003817
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, yrittäjyyskasvatus KASKO-03-20-24

Rehtori, Kampus 5

Päätös

Rehtori Eeva Sahlman päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettaja, yrittäjyyskasvatus vakituiseen virkasuhteiseen tehtävään **********

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9-23.2.2024 tunti-opettajan, yrittäjyyskasvatus virkasuhteinen tehtävä.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-20-24. Määräaikaan 23.2.2024 klo.16 mennessä tehtävään haki seitsemäntoista (17) henkilöä. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi (5) hakijaa. Ryhmähaastattelu pidettiin 1.3.2024. Ryhmähaastatteluun osallistuneet henkilöt laativat vielä yksilötyönä kirjallisen suunnitelman yrittäjyyskasvatuksen implementoinnista toisella asteella. Tehtävän palautus oli 2.3.2024 klo 12.00 mennessä. Tehtävien perusteella kaksi hakijaa kutsuttiin lähihaastatteluun. Haastattelijoina toimivat rehtori Eeva Sahlman ja apulaisrehtori Petri Kallionpää.

Yrittäjyyskasvatuksen tuntiopettajan tehtävänä on koordinoida yrittäjyyskasvatuksen toimintaa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Tehtävä painottuu yrittäjyyskasvatustiimiin pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen, viemään eteenpäin yrittäjyyskasvatusta opiskelijoiden osaamisen kartuttamiseksi sekä toimimaan aktiivisesti yhteistyöverkostoissa.

Hakuilmoituksessa on edellytetty pedagogisen toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen taitoja sekä yrittäjyyskasvatusta opiskelijoiden osaamisen kartuttamiseksi sekä toimimaan aktiivisesti yhteistyöverkostoissa. Lisäksi odotimme erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja erilaisissa työympäristöissä sekä tiimityöosaamista, aktiivista työotetta sekä oman työn johtamisen, suunnittelun ja kehittämisen kykyä. Tehtävässä tarvitaan myös hyvää suullista ja kirjallista esiintymistaitoa, asiakaspalveluosaamista sekä englannin kielen taitoa.

Hakemuksen ja haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti. Hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot.

********** Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Eeva Sahlman katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, kirjallisen tehtäväksi annon sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että valitulla, on parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valituille sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 15.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva Sahlman, rehtori, puhelin: 09 31081806

eeva.sahlman@hel.fi

Päättäjä

Eeva Sahlman
rehtori, Kampus 5