Liikenteen valvonta, automaattiset kameravalvontapisteet 2024, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-004255
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 47

Automaattisten kameravalvontapisteiden toteuttaminen Helsinkiin 2024

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan kameravalvontapisteet Helsingin alueelle piirustusten 7614-1, 7614-2, 7614-3 ja 7614-4 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 6.11.2018 automaattisen kameravalvonnan sijoittamisperiaatteet ja niiden pohjalta laaditun yleissuunnitelman (piirustus 6894) kameravalvontapisteiden kohteista

Yleissuunnitelman mukaisista kameravalvontapisteistä on tavoitteena toteuttaa vuosittain 10-15 kpl vuosina 2020-2024. Kohteesta riippuen kameravalvontapisteistä voidaan valvoa ajonopeuksia, punaisia päin ajoa ja linja-autokaistan käyttöä. Automaattisesta liikennevalvonnasta ilmoitetaan tieliikennelain mukaisella liikennemerkillä I15. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa on suunniteltu yleissuunnitelman esitettyjen kameravalvontapisteiden lisäksi yleissuunnitelmaa täydentäviä kameravalvontapisteitä. Noin 60 kpl kameravalvontapistettä valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Loput suunnitellut pisteet toteutuvat myöhemmin kadunrakennushankkeiden yhteydessä.

Asiassa on tehty yhteistyötä poliisin, Finntraffic Tie Oy:n ja HSL:n kanssa

Kustannusennuste

Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttaminen 100 000 euroa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.

Sovelletut oikeusohjeet

Tieliikennelaki (729/2018) 71 § 1 momentti kohta 2.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona, sillä henkilöiden lukumäärää ei tiedetä (hallintolaki 55 § 2 momentti).

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 16.00.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun asiakirjan nähtäville asettamista koskeva ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle viranhaltijalle.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eero Halonen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 22361

eero.halonen@hel.fi

Päättäjä

Reetta Putkonen
liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö