Tutkimuslupa, Lähiluontokiistat osana Helsingin paikallisdemokratiaa

HEL 2024-004543
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 31

Tutkimusluvan myöntäminen ”Lähiluontokiistat osana Helsingin paikallisdemokratiaa” -tutkimukselle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ”Lähiluontokiistat osana Helsingin paikallisdemokratiaa” -tutkimukselle päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla tutkimusryhmän jäsenille **********

Tutkimuslupa koskee kahta aineistoa:

 • Pääkaupunkiseudun ympäristöasennekyselyn 2022 aggregoitu aineisto
 • Palautejärjestelmän anonymisoidut palautteet ja niiden vastaukset vuosilta 2015‒2023

Tutkimushankkeen kanslian yhteyshenkilöt Helsingin kaupungilla ovat tutkija Jukka Hirvonen ja projektipäällikkö Marjatta Peltonen.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2030 saakka.

Päätöksen perustelut

Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään, miltä näyttää 2020-luvun lähidemokratia, kun tarkastellaan helsinkiläisten lähiluontokokemuksia sekä asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden keskustelua aiheesta. Lähiluonnon merkitys korostuu kaupungeissa, joissa ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat monella tavalla asukkaiden arkielämään.

Tutkimus käsittelee helsinkiläisten lähiluontopalautteita ja kokoaa monimenetelmällistä tietoa siitä, mikä on moraalisten arvioiden rooli lähiluontokokemuksissa ja -kiistoissa Helsingissä. Lisäksi tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, mitkä taustatekijät selittävät helsinkiläisten tyytyväisyyttä lähiluontoon ja miten nämä yhteydet vaihtelevat fyysisen ja sosiaalisen asuinkontekstin mukaan.

Tutkimuksesta saadaan uutta tietoa Helsingin kaupungin sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden edistämiseen. Väitöskirja toteutetaan osana Helsingin yliopiston Centre for Sociology of Democracy -tutkimusryhmää.

Tutkimuksessa ei käsitellä henkilötietoja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Tutkimuskäyttöön luovutettavaa aineistoa saa käyttää vain päätöksessä mainittuja tarkoituksia varten.
 • Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
 • Tutkimusaineisto hävitetään tutkimushankkeen päättymisen jälkeen.
 • Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.
 • Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin kaupungille.
 • Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Lehikoinen, suunnittelija, puhelin: 09-310 36121

merja.lehikoinen@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Heikki Pursiainen

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.