Hankerahoitus, ENOT – Monialaista osaamista tunnistamassa -hanke, Euroopan Sosiaalirahasto ESR+, kaupunginkanslia

HEL 2024-004563
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Osallistuminen Euroopan Sosiaalirahaston (ESR+) rahoitushakuun “ENOT -Ennakoitua osaamista työelämään” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan Sosiaalirahaston (ESR+) rahoitushakuun “ENOT -Ennakoitua osaamista työelämään” -hankkeella.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsinki Oy:n toimimaan edustajana kyseisessä hankkeessa sekä vastaamaan osahankkeensa hausta ja hallinnoinnista.

Hankkeen kesto on 1.10.2024-31.3.2027. Forum Viriumin osahankkeen kokonaisbudjetti on 296 325 euroa. Hankkeelle haettava ESR-tuki on 222 243 euroa, omarahoitusosuus on enintään 72 124 euroa. Hankkeen omarahoitusosuuden kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

ENOT-hankkeen tavoitteena on kestävän työllistymisen edistäminen tukemalla yksilöiden kestävää osaamista ja oman osaamisen tunnistamista sekä kehittämällä ennakointia työelämässä. Lisäksi tavoitteena on tarjota työelämälle osaavaa työvoimaa sekä nostaa osaamistasoa. Lisäksi pyritään luomaan malli korkeakoulutasoisen osaamisen tunnistamiseen erilaisissa työympäristöissä ja mahdollistaa samalla osaamisen saavuttaminen pienempiin kokonaisuuksiin.

ENOT-hanke parantaa työpaikkojen valmiuksia tunnistaa osaamista. Forum Virium Helsinki Oy:n osahankkeen tavoitteena on erityisesti mahdollistaa digitaalisten ratkaisuiden hyödyntäminen tilanteessa, jossa työntekijä haluaa suorittaa työn ohessa tutkinnon tai sen osia esimerkiksi näyttötöiden kautta.

Osaamisen tunnistamisella ja päivittämisellä sekä ennakoinnilla pyritään myös helpottamaan siirtymää koulun ja työelämän välillä sekä pidentämään työuria. Hankkeessa luodaan yhteistoimintamalli oppilaitoksen, työpaikan ja työntekijän välille sekä kartoitetaan ja/tai luodaan digitaaliset työkalut osaamisen tunnistamisen parantamiseen ja tutkinnon suorittamisen helpottamiseksi.

Digitaalisten ratkaisujen avulla osaamisen tunnistamista voidaan tehdä koulutuksen tarjoajan osalta myös etänä, ja suoritusmerkintöjä siirtää digitaalisesti oppilaitosten välillä. Digitaalisuus lisää yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä, sujuvoittaa prosessia ja vahvistaa myös työntekijöiden ja opiskelijoiden itsenäistä vastuunottoa ja digikyvykkyyttä. Hankkeella tuetaan sekä yksilöitä, oppilaitoksia että työpaikkoja osaamisen tunnistamisen prosessissa. Hankkeessa on omilla osahankkeillaan mukana sekä ammattikoulu (Stadin aikuis- ja ammattiopisto), että ammattikorkeakoulu (Laurea ammattikorkeakoulu), jolloin varmistetaan oppimisen tunnistamisen mallien yhteensovittaminen eri tasoisessa opetuksessa.

Hanke vie osaltaan eteenpäin Forum Virium Helsingin meneillään olevan ESR-hankkeen (Työtoiminnasta työelämään) tunnistamia kehitystarpeita. ENOT-hankkeen tulokset palvelevat myös kaupungin henkilöstöhallinnon tarpeita, luomalla mallin kaupungin omien työntekijöiden osaamisen selvittämiseksi ja tukea sen päivittämiseen.

Hanke tukee Helsingin kaupungin strategian kohtia Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille sekä Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen.

Forum Virium Helsinki vastaa ENOT-hankkeessa omassa osahankkeessaan hankkeessa luotavien yhteistoimintamallien yhteensopivuuden ja toimivuuden kehittämistyön koordinoinnista. Kartoitetaan olemassa olevien osaamisen tunnistamiseen suunnattujen digitaaliset mallit. Lisäksi osahankkeessa kehitetään digitaalisten ratkaisuja tukemaan oppilaitosten, työpaikkojen ja oppijoiden välistä tiedonsiirtoa ja mahdollisia oppijoiden erityishaasteita sekä tietojensiirtoon liittyvät selvitykset. Osahankkeessa luodaan selvitys henkilötietojen käytön turvallisesta ja oikeudenmukaisesta hallinnasta ja luvittamisesta (MyData -selvitys)

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Meri Vainio, Project Manager, puhelin: 040 683 0660

meri.vainio@forumvirium.fi

Aino Rantanen , Project Development Manager, puhelin: 050 304 0918

aino.rantanen@forumvirium.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö