Vahingonkorvaus, esinevahinko, 5.3.2024, koulun piha

HEL 2024-004675
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneista silmälaseista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuksen lapsen rikkoutuneista silmälaseista.

Päätöksen perustelut

Hakija (huoltaja) on esittänyt 28.3.2024 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa korvausvaatimuksen lapsen silmälasien rikkoutumisesta aiheutuneista kustannuksista. Oppilaat olivat odottaneet koulun pihalla aamutunnin alkua. Ennen kellonsoittoa kahdelle oppilaalle oli tullut riitaa ja hakijan lapsi oli kertonut menneensä väliin. Tilanne oli eskaloitunut oppilaiden välillä. Lapsen silmälasit olivat yllättäen tulleet temmatuiksi pois hänen päästään ja rikotuksi käsillä rikki. Silmälasien sangat olivat vääntyneet ja linssit pudonneet maahan, eivätkä silmälasit ole enää korjattavissa. Koulun pihalla ei ole valvontaa ennen koulutunnin alkua. Liitteenä silmälasiliikkeen arvio silmälasien hankinnasta 178 euroa.

Peruskoulun mukaan silminnäkijöitä tapaukselle ei ole, ainoastaan oppilaiden kertoma. Oppilaiden mukaan kaksi oppilasta oli ensin ollut tapahtumassa mukana. Toinen oppilaista oli aloittanut tilanteen läpsäisemällä toista takamuksille ja nimittelemällä. Läpsäistyksi tullut oppilas oli poistunut paikalta ulko-ovelle. Kolmas oppilas oli tullut hänen luokseen ja läpsäissyt kädellään puolestaan ovella olevaa oppilasta ja ottanut tältä pipon. Tämän jälkeen ovella seisonut oli ottanut läpsäisijältä silmälasit pois päästä ja rikkonut ne. Tapahtumien kulku tapahtui ennen oppitunnin alkua ja aikuinen näki ainoastaan rikkoontuneet silmälasit.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman pykälän 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.

Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viranhaltijan tai työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä työssä tai Helsingin kaupunki olisi muutoin toiminut asiassa moitittavalla tavoin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Päätös tullut nähtäväksi 02.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö