Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, vakavan nuorisorikollisuuden torjuminen, oikeusministeriö, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-004832
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osallistuminen oikeusministeriön erityisavustushakuun vakavan nuorisorikollisuuden torjumiseksi

Hallintojohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintojohtaja päätti, että Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala osallistuu oikeusministeriön (OM) erityisavustushakuun vakavan nuorisorikollisuuden torjumiseksi. Erityisavustukset vakavan nuorisorikollisuuden torjumiseksi on tarkoitettu rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille ja ne myönnetään hankeavustuksina. Avustuksen hakuaika on 29.2.- 15.4.2024.

Päätöksen perustelut

Vakavia ja toistuvasti rikoksia tekeville nuorille suunnatun toimintamallin käynnistämiseen on jaettavissa hyvinvointialueille miljoona euroa (Haku A). Avustus on suunnattu erityisesti vakavia ja toistuvasti rikoksia tekevien nuorten rikos- ja päihdekierteestä irrottautumisen tueksi ja moniammatillisen yhteistyön käynnistämiseksi. Moniammatillisessa tiimissä tulee olla mukana sekä tukea antavia että rikosprosessin viranomaisia.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala valmistelee avustushakuun hankkeen, jonka avulla lastensuojelussa kehitettyä toimintamallia syvennetään ja laajennetaan sekä yhteensovitetaan työskentelyä muiden viranomaisten kanssa.

Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja on tehnyt päätöksen "Valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivallan siirtäminen" (13.9.2017, § 64), jossa rahoitusjohtaja on siirtänyt toimivallan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintojohtajalle päättää sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 04.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sinikka Olmiala, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 30010

sinikka.olmiala@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja