Määrärahan myöntäminen, hanke “IRTI – Rikollisesta toiminnasta irtaantumisen tuki Helsingin kaupungin palveluissa”, kaupunginkanslia

HEL 2024-005142
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Määrärahan myöntäminen hankkeelle “IRTI – Rikollisesta toiminnasta irtaantumisen tuki Helsingin kaupungin palveluissa” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian kaupunkistrategiayksikön turvallisuus- ja valmiustiimille 10 700 euroa omarahoitusosuuden kattamiseen osallistumiseksi Oikeusministeriön erityisavustukset vakavan nuorisorikollisuuden torjumiseksi -rahoitushakuun hankkeella “IRTI – Rikollisesta toiminnasta irtaantumisen tuki Helsingin kaupungin palveluissa”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiustiimin toimimaan edustajana kyseisessä hankkeessa sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista. 

Hankkeen kesto on 1.10.2024–31.12.2025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 107 000 euroa. Hankkeelle haettava oikeusministeriön rahoitus on 96 300 euroa ja Helsingin omarahoitusosuus on 10 700 euroa.

Päätöksen perustelut

Hanke keskittyy katujengilmiön ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen. Hankkeen alussa kartoitetaan palvelut, joissa ammattilaiset kohtaavat alle 30-vuotiaita vakavia rikoksia tekeviä nuoria. Hankkeen toiminta, kehittämistyö ja koulutukset kohdentuvat näihin palveluihin sekä yhteistyön tiivistämiseen poliisin ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kaupungin roolin selkiyttäminen ja kehittäminen rikoksista irtaantumisprosesseissa. Tavoitteena on, että Helsingin kaupungin alle 30-vuotiaiden vakavia rikoksia tekevien nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset vahvistavat osaamistaan rikosprosessiin liittyen ja tunnistavat asiakkaiden tarpeet ja palveluohjauksen rikollisesta toiminnasta irtaantumiseen. Vakavia rikoksia tekevät nuoret saavat paremmin tukea rikollisesta toiminnasta irtaantumiseen ja rikoksettomaan elämään.

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla kaupunki tukee nuorten aikuisten katujengeistä ja ääriliikehdinnästä irtaantumista sekä tunnistaa ja ehkäistä katujengeihin ja ääriliikkeisiin rekrytoitumista yhteistyössä poliisin ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Nuorten sosiaalityössä, jälkihuollon sosiaalityössä ja maahan muuttaneiden erityispalveluissa on tunnistettu tarve poliisin Exit-työn ja rikosseuraamuslaitoksen sekä järjestötoimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiselle. Helsingin kaupungin toimintamallin luomisessa hyödynnetään aiemmin muissa kunnissa tuotettuja toimintamalleja.

Hankkeen toiminta, koulutukset ja kehittämistyö kohdennetaan niille Helsingin kaupungin ammattilaisille, jotka kohtaavat vakavia rikoksia tekeviä alle 30-vuotiaita nuoria. Hankkeen yhteistyötahona ovat poliisi, rikosseuraamuslaitos ja järjestötoimijat. Hankeavustuksella palkataan projektipäällikkö, jonka vastuulla on toteuttaa hankkeen tavoitteet yhteistyössä vakituisen Helsingin kaupungin vakituisen henkilöstön kanssa.

Vakavan nuorisorikollisuuden torjuminen kytkeytyy kaupunkistrategian painopisteisiin, erityisesti segregaation ehkäisemiseen. Hankkeessa on vahvoja liittymäkohtia HYTE-ohjelman tavoitteisiin ja kaupunkiturvallisuuden lisäämisen tavoitteisiin.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 29 § 28.2.2024 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Minna Liimatainen, Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, puhelin: +358 404801788

minna.liimatainen@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö