Meluilmoitus, Snellmaninkatu 9, Rakennus Oy Antti J Ahola

HEL 2024-005563
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Päätös Rakennus Oy Antti J. Aholan meluilmoituksesta koskien suurtehoimurointia osoitteessa Snellmaninkatu 9, Kruununhaka

Johtava ympäristötarkastaja

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtava ympäristötarkastaja päätti hyväksyä Rakennus Oy Antti J. Aholan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee suurtehoimurointia 7.11.2023–31.5.2024 osoitteessa Snellmaninkatu 9 ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

 1. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä raskas ajoneuvoliikenne ovat kiellettyjä yöaikaan kello 22.00−7.00 ilman pakottavaa ja perusteltua syytä.
 2. Maa-ainesten imeminen ja sepelin puhallus on sallittua vain arkisin maanantaista perjantaihin kello 8.00−16.00. Jos imuauto on kauempana kuin 10 metrin etäisyydellä asuinhuoneistoista, on imeminen/puhallus sallittua arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00−16.00.

  Työtä ei saa tehdä pyhäpäivinä eikä niihin rinnastettavina muina yleisinä juhlapäivinä. Lisäksi tulee ottaa huomioon melulle altistuvien erityisen herkkien kohteiden kanssa sovittavat aikarajoítukset (Määräys 3).
 3. Meluhaittojen riittävästä torjunnasta tulee sopia ennakkoon päiväkoti Ankkalampi Duckies (Rauhankatu 10), Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan ja Pyhän kolminaisuuden kirkon johtajien kanssa neuvottelemalla. Työstä ei saa aiheutua haittaa päiväkodin toiminnalle eikä melu saa häiritä Helsingin Tuomiokirkossa (Unioninkatu 29) tai Pyhän kolminaisuuden kirkossa (Unioninkatu 31) järjestettäviä kirkollisia toimituksia.
 4. Työtä koskeva tiedote on jaettava kuvan 1 mukaisen tiedotusalueen kaikkiin rakennuksiin. Asuinrakennuksissa tiedote pitää jakaa vähintään jokaiseen porraskäytävään, mutta mieluiten jokaiseen asuinhuoneistoon.

  Lisäksi tiedote on toimitettava Kruununhaan asukasyhdistykselle.

  Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä työn suorittajan ja työn tilaajan yhteystiedot.

  Tiedote on jaettava ennen työn aloittamista.
 5. Asuntoihin ja liikehuoneistoihin, jotka sijaitsevat alle 10 metrin etäisyydellä suurtehoimurista, tulee jakaa kuulosuojaimet asukkaiden tai liikkeenharjoittajien niitä halutessa. Kuulosuojainten saatavilla olosta tulee olla maininta tiedotteessa.
 6. Työmaan ajoväylien pölyäminen on estettävä esimerkiksi suolaliuoksella. Katualueille levinnyt maa-aines on pestävä pois pölyämisen estämiseksi. Pesu on suoritettava tarvittaessa päivittäin. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia työmaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja.
 7. Siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa maaperään, viemäriin eikä vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
 8. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille.
   
  Työmaavesien käsittely tulee suunnitella ja toteuttaa noudattaen Pääkaupunkiseudun työmaavesiohjetta (https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje.html).
   
  Työmaavesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin tulee tehdä ilmoitus HSY:lle (monttuvesi@hsy.fi).

Kuva 1. Työmaan sijainti ja tiedotusalue sekä imuauton mahdolliset sijainnit (merkitty tähdellä)

Määräajan laiminlyönti

Suurtehoimurointi on alkanut 7.11.2023. Ilmoitus on saapunut ympäristöpalveluihin 8.4.2024. Ympäristöpalvelut kehottaa Rakennus Oy Antti J. Aholaa jatkossa tekemään ilmoituksen viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, kuten ympäristönsuojelulain 118 § edellyttää. Jatkossa ympäristöpalvelut harkitsee vastaavanlaisen laiminlyönnin ilmoittamista poliisille esitutkintaa varten.

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen 1050,00 euron maksu. Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

 1. Yöaikainen melu aiheuttaa asukkaille eniten häiriötä, joten on tärkeää, että yöllä tehdään vain ne työvaiheet, joita ei liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi voi tehdä päiväaikaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §.
 2. Työajan rajoittaminen on tarpeen, jotta melusta ja tärinästä ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa alueen asukkaille.
 3. Meluntorjunnasta sopiminen etukäteen on tarpeen, jotta melusta ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa erityisen herkkien kohteiden toiminnoille. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
 4. Tiedottamalla voidaan vähentää työstä naapureille aiheutuvaa haittaa tai häiriötä. Tiedottamisen avulla asukkaat ja muut häiriytyvät kohteet voivat varautua ennakolta tulevaan melu- ja tärinähaittaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
 5. Määräys on tarpeen, jotta asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa voi oleilla turvallisesti myös meluisimpien työvaiheiden aikana. Määräystä annettaessa on otettu huomioon, että työn aiheuttama melutaso voi olla lähimmissä oleskelutiloissa huomattavan korkea, jos suurtehoimurointia/puhallusta tehdään alle 10 metrin etäisyydellä.
 6. Määräys on tarpeen, jotta työmaan liikenteen aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
 7. Määräys on tarpeen, jotta polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 11 §.
 8. Määräys on tarpeen, jotta työmaavesistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 4 §.

Ilmoituksen tekijä

Rakennus Oy Antti J. Ahola, Uudenmaankatu 2, 05800 Hyvinkää

Y-tunnus: 1038694-7

**********

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee maa-aineksen kaivamista ja sepelin puhaltamista suurtehoimuautolla 7.11.2023–31.5.2024 maanantaista perjantaihin kello 7.00–16.00 osoitteessa Snellmaninkatu 9 (Säätytalon peruskorjaus).

Työssä käytettävän suurtehoimuauton (1 kpl) aiheuttama melutaso (LAeq) on 10 metrin etäisyydellä melulähteestä 90 dB. Talon alapohjarakenteita puretaan ja rakenteiden alta esiin tulevaa maa-ainesta kaivetaan imemällä. Kaivuiden jälkeen uusia rakenteita varten perusmaan päälle tehdään kapilaarinen katko puhaltamalla 300 mm salaojasepeliä. Imurointia on tehty keskimäärin 2–3 päivänä viikossa.

Ilmoituksen mukaan häiriintyviä kohteita ovat Säätytalon puisto, päiväkoti Ankkalampi Duckies (Rauhankatu 10) ja sisäministeriö (Kirkkokatu 12).

Meluhaitan torjumiseksi työmaa on aidattu 2,6–3 metriä korkealla vaneriaidalla. Työmaasta on tiedotettu porraskäytäväkohtaisesti osoitteisiin Rauhankatu 10, 11, 13, 15 ja 17, Ritarikatu 5, 7 ja 9 sekä Kirkkokatu 10, 12, 14, 16 ja 18. Lisäksi työmaasta on yleisellä tasolla tiedotettu sähköpostitse työmaata ympäröiville kiinteistöille.

Ilmoituksen käsittely

Rakennus Oy Antti J. Ahola teki ilmoituksen vasta ympäristöpalveluiden kehotuksen jälkeen 8.4.2024. Rakennus Oy Antti J. Ahola antoi 11.4. selityksen ilmoituksen jättämistä koskevan määräajan laiminlyönnistä. Selityksen mukaan imuautotyöt on alun perin ollut tavoite tehdä alle 30 päivässä. Selityksen mukaan töiden määrä on laajentunut ja siksi ilmoitusta ei ole tehty aikaisemmin. Selityksen mukaan työ ei ole ollut yhtäjaksoista, vaan työt ovat olleet satunnaisia päiviä. Ympäristöpalvelut toteaa, että ilmoitus tulee tehdä suurtehoimuroinnista, jos työpäiviä on yli 25.

Ilmoitusta on ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön pyynnöstä täydennetty 11.4. työn keston ja päivämäärien osalta sekä 18.4. imuauton sijaintipaikkojen osalta.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Päätöksen antaminen ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • asianosainen
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
 • muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivulla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
vaasa.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
 
PL 204
 
65101 VAASA
Faksinumero:
029 56 42760
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43
 
65101 VAASA
Puhelinnumero:
029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta  (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut 
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Pirkko Paatero, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 26014

pirkko.paatero@hel.fi

Päättäjä

Harri Pasanen
johtava ympäristötarkastaja