Viranhaltijan siirtäminen, päätoiminen tuntiopettaja, Arabian peruskoulu, liikunnan lehtori

HEL 2024-005578
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 36

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen otetun päätoimisen tuntiopettajan peruskoulun lehtorin virkaan

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti siirtää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen otetun päätoimisen tuntiopettajan ********** peruskoulun liikunnan lehtorin virkaan (vakanssinumero 001973) toistaiseksi. Virantoimitus alkaa 1.8.2024. Viran sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa on Arabian peruskoulu.

Päätöksen perustelut

********** on otettu 1.8.2018 toistaiseksi voimassa olevaan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen. Opetettavan aineen tuntimäärä on sen jälkeen kasvanut ja vakiintunut viran opetusvelvollisuuden tuntimäärän tasolle, joten tehtävää on tarkoituksenmukaista hoitaa lehtorin virassa. Arabian peruskoulun rehtori on 6.2.2024 tehnyt esityksen henkilön siirtämisestä lehtorin virkaan. Henkilöä on kuultu asiassa ja hän on antanut suostumuksensa siirtoon.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltijalle on ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Edellä mainitun lain 4 §:n 3 mom:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (5.3.2024, § 27) mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen palvelun sisällä päättää palvelun päällikkö.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Kariniemi, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3