Meluilmoitus, ulkoilmakonsertti, Tuska Open Air Metal Festival 2024, Suvilahden tapahtumakenttä, Tuska Festival Oy

HEL 2024-006366
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53

Päätös Tuska Festival Oy:n meluilmoituksesta koskien Tuska Open Air Metal Festival 2024 -tapahtuman ulkoilmakonsertteja Suvilahden tapahtumakentällä, Sörnäinen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö päätti hyväksyä Tuska Festival Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Tuska Open Air Metal Festival 2024 -tapahtuman ulkoilmakonsertteja ja niihin liittyviä äänentoistolaitteiden testauksia 27.6. -
30.6.2024 Suvilahden tapahtumakentällä, ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

 1. Äänentoistolaitteiden käyttö on sallittua ulkotiloissa (mukaan lukien teltat) vain seuraavina ajankohtina:
  - torstai 27.6.2024 kello 9.00 - 21.00 (testaus)
  - perjantai 28.6.2024 kello 9.00 - 24.00 (testaus ja konsertti)
  - lauantai 29.6.2024 kello 9.00 - 24.00 (testaus ja konsertti)
  - sunnuntai 30.6.2024 kello 10.00 - 23.00 (testaus ja konsertti).
 2. Konserttien aiheuttamaa melutilannetta on seurattava mittauksin kello 22.00 alkaen konserttien päättymiseen asti. Mittausten tulee olla jatkuvia ja valvottuja.

  Mittauksia on tehtävä osoitteissa Sörnäisten rantatie 27 ja Arielinkatu 10 sekä uudessa mittauspisteessä Redin lounaisimmassa tornitalossa (Visio).

  Mittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittauksissa käytettävän laitteiston ja sen kalibroinnin tulee täyttää melumittausstandardien vaatimukset, mieluiten tarkkuusluokalle 1, mutta vähintään luokalle 2.
 3. Mittausten suorittajan tulee olla ympäristömelumittauksissa FINAS-akkreditointipalvelun päteväksi todentama tai Suomen ympäristökeskuksen sertifioima.
 4. Melumittauksista on laadittava mittauspöytäkirja, joka on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi) viimeistään 15.7.2024. Saatteessa on ilmoitettava asian diaarinumero HEL 2024-006366.

  Mittauspöytäkirjasta tulee käydä ilmi rakennusten julkisivuun kohdistuneen melun A-taajuuspainotettu keskiäänitaso (LAeq,5min) ja taajuusjakauma konserttipäivittäin kello 22.00 alkaen konserttien päättymiseen asti (kuvaajat) ja mittausten suorittaja, mittauksissa käytetty äänitasomittari, sääolosuhteet ja mittauspisteen tarkka sijainti (valokuva mittausolosuhteista). Lisäksi mittauspöytäkirjassa on esitettävä selvitys taustamelusta ja sen osuudesta kokonaismelutasoon.
 5. Tapahtumaa koskeva tiedote on jaettava vähintään alla olevaan karttaan merkitylle alueelle (Kuva 1). Tiedote on jaettava alueen jokaiseen asuinhuoneistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

  Lisäksi tiedote on jaettava myös seuraaville asukasyhdistyksille: Merihaka-seura ry, Kallio-seura ry, Kulosaarelaiset-Brändborna ry ja Kalasataman asukasyhdistys ry.

  Tiedotteesta on käytävä ilmi ulkoilmakonserttien ja äänentoistolaitteiden testausten tarkat ajankohdat sekä järjestäjän yhteystiedot. Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero, johon voi tarvittaessa antaa palautetta koko tapahtuman ajan.
 6. Tapahtuman aiheuttaman meluhaitan riittävästä torjunnasta on sovittava ennakkoon seuraavien päiväkotien, hoivakotien, koulun ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen johtajien kanssa neuvottelemalla:

  - Kalasataman peruskoulu (Polariksenkatu 1)
  - Kalasataman päiväkoti (Polariksenkatu 1)
  - päiväkoti Kaleva (Arielinkatu 2)
  - päiväkoti Ariel (Arielinkatu 6)
  - Kalasataman palveluasumisryhmä (Junonkatu 9 B)
  - Kipparitalo(Arcturuksenkatu 6)
  - Rudolfin asuntoryhmä/Sompasaaren tukiasunnot (Sompasaaren laituri 6)
  - Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus (Työpajankatu 14)
  - Hoivakoti Helena (Hämeentie 55 C)

  Musiikkimelusta ei saa aiheutua haittaa laitosten toiminnoille.

  Neuvottelusta tulee laatia muistio, josta ilmenee neuvotteluun osallistuneet sekä sovitut toimenpiteet. Muistio on toimitettava viimeistään 14.6.2024 Helsingin kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi). Saatteessa on ilmoitettava asian diaarinumero HEL 2024-006366.
 7. Roskaantunut tapahtuma-alue ja sen lähiympäristö mukaan lukien tapahtuma-alueelle johtavat kulkuväylät ja niiden vierustat on siivottava välittömästi tapahtuman jälkeen.