Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Maunulan toimipiste, terveyskeskuslääkäri, SOTEPE-02-178-24

HEL 2024-006503
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Maunulan toimipiste, työavain SOTEPE-02-178-24

Johtava ylilääkäri

Päätös

Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 49210, Pohjoisen terveysasema, Maunula) 3.6.2024 lukien 3944,32 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on uusi alkuvuonna perustettu virka ja se on ollut täytettynä sijaislääkäreillä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysasemalla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Eduksi katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mahdollinen työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994).

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kiinnostusta yleislääketieteeseen.

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 49210) on ollut julkisesti haettavana 10.4.–24.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa ja sisäisessä haussa, Duunitorilla, Joblyssa ja Työmarkkinatorilla.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, joista toinen täytti viran kelpoisuusehdot. Hakijalla on Valviran ammatinharjoittamislupa ja tartuntatautilain mukainen rokotussuoja voimassa.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat ********** ********** Hakijoiden haastattelut suoritti ylilääkäri ********** 25.4.2024 ja 30.4.2024.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi v. 2008 Tampereen yliopistosta. ********** on suorittamassa yleislääketieteen erikoistumista. Hän on osoittanut työssään hyviä kliinisiä taitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista yhteistyökykyä, ahkeruutta ja joustavuutta. Hän on osoittanut terveysasematyössä hyvää sopivuutta terveyskeskuslääkärin työhön.

********** on valmistunut lääkäriksi v. 2013 ********** Valvira on hyväksynyt tutkinnon ja myöntänyt hänelle laillistetun lääkärin ammattioikeudet v. 2022. ********** ********** Hakijalla ei ole ruotsin kielen taitoa eikä näin ollen täytä viran kelpoisuusehtoja.

********** täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänet valitaan virkaan pitkän työkokemuksensa ja haastattelussa sekä työssään osoittamansa kyvykkyyden perusteella.

Päätös tullut nähtäväksi 07.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Päättäjä

Riitta Hietala
johtava ylilääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.