Vuokraoikeuden siirto, tukiasemat, Telia Finland Oyj, Telia Rooftop Oy

HEL 2024-006645
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 74

Vuokraus, vuokraoikeuden siirto, tukiasemat, Telia Finland Oyj, Telia Rooftop Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin tiimipäällikkö päätti siirtää Telia Finland Oyj:n vuokraoikeudet, koskien alla olevia sopimuksia, Telia Rooftop Oy:lle. Telia Finland Oyj:n vuokrasopimukset päätetään 31.3.2024 ja Telia Rooftop Oy:n kanssa solmitaan uudet 1.4.2024 alkaen.

Vanha sopimus, Telia Finland Oyj Uusi sopimus, Telia Rooftop Oy

222018318 211100734
222016882 211100757
222018127 211100758
211100110 211100759
211026584 211100761
211028171 211100762
211026033 211100764
211028567 211100765
211026253 211100766
211028197 211100767
211026871 211100768
211027830 211100769
211027902 211100770
211025813 211100771
222023559 211100772
222020391 211100773
211026946 211100774
211026694 211100779
211025331 211100780
211027589 211100782
211025661 211100783
211028462 211100785
211028373 211100786
222017193 211100787
211027586 211100788
211100565 211100789
222020402 211100792
222021869 211100793
222011621 211100796
222020393 211100798
222016886 211100799
222021347 211100800
222021358 211100801
222020407 211100802
211027888 211100803
222021359 211100804
211024878 211100805
222021803 211100806
211027283 211100829
211100126 211100830
222016885 211100831
222021357 211100833
222016884 211100834
222016887 211100837
211100559 211100907
211100152 211100882
211028702 211100883
222021426 211100887
211027692 211100888
222021503 211100909
Ei vanhaa sopimusta 211100900

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Telia Finland Oyj:llä on tukiasemien vuokrasopimuksia Helsingin kaupungin omistamissa kiinteistöissä.

Telia Finland Oyj on pyytänyt vuokraoikeuden siirtoa Telia Rooftop Oy:lle osittaisjakautumisen seurauksena 1.4.2024 alkaen. Jakautuminen koskee antenni- ja laitepaikkojen liiketoimintaa.

Vuokraoikeuden siirrolle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Salonen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 310 21450

jaana.salonen@hel.fi

Päättäjä

Jari Hooli
tiimipäällikkö