Meluilmoitus, paalutustyöt, Naurunkatu 1, SRV Infra Oy

HEL 2024-007147
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 41

Päätös SRV Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien porapaalutusta osoitteessa Naurunkatu 1, Länsisatama

Johtava ympäristötarkastaja

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtava ympäristötarkastaja päätti hyväksyä SRV Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee porapaalutusta 3.6. - 30.9.2024 osoitteessa Naurunkatu 1, ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

 1. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä raskas ajoneuvoliikenne ovat kiellettyjä yöaikaan kello 22.00 - 7.00 ilman pakottavaa ja perusteltua syytä.
 2. Paalutus on sallittua vain arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 18.00.

  Töitä ei saa tehdä pyhäpäivinä eikä niihin rinnastettavina muina yleisinä juhlapäivinä.
 3. Työtä koskeva tiedote on jaettava ennen töiden aloittamista alla olevaan karttaan (Kuva 1) merkityn tiedotusalueen jokaiseen rakennukseen. Tiedote on jaettava vähintään kaikkiin porraskäytäviin, mutta mieluiten jokaiseen asuin- ja liikehuoneistoon. Lisäksi tiedote on toimitettava alueen asukasyhdistykselle, Jätkäsaari-seura ry:lle.

  Tiedotteesta on käytävä ilmi meluavien töiden kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä urakoitsijoiden ja työn tilaajan yhteystiedot.
 4. Porapaalutuslaitteistossa on oltava käytössä kastelu- tai pölynkeräyslaitteisto tai tiivis suojarakennelmalla, joka estää pölyn ja kuran leviämisen ympäristöön.
 5. Työmaan ajoväylien pölyäminen on estettävä esimerkiksi suolaliuoksella ja työmaalta kadulle levinnyt kura on pestävä pois pölyämisen estämiseksi. Pesu on suoritettava tarvittaessa päivittäin. Pölyävät kuormat on kasteltava tai peitettävä.
 6. Mahdollinen siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
 7. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Työmaavesien käsittely tulee suunnitella ja toteuttaa noudattaen Pääkaupunkiseudun työmaavesiohjetta (https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje.html). Työmaavesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin tulee

Kuva 1. Tiedotettavat kiinteistöt rajattu sinisellä ja paalutusalue punaisella. (Määräys 3).

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen 1050,00 euron maksu. Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

 1. Yöaikainen melu aiheuttaa asukkaille ja majoitusliikkeiden toiminnalle eniten haittaa, joten on tärkeää, että yöllä tehdään vain ne työvaiheet, joita ei liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi voi tehdä päiväaikaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §.
 2. Päivittäisen työajan rajoittaminen on tarpeen, jotta työkohteen ympäristön asukkaat voivat levätä iltaisin ja viikonloppuisin melun ja tärinän häiritsemättä kohtuuttomasti. Määräystä annettaessa on otettu huomioon, että Jätkäsaaressa tehdään erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia rakennustöitä useiden vuosien ajan
 3. Tiedottamalla voidaan vähentää työstä naapureille aiheutuvaa haittaa tai häiriötä. Tiedottamisen avulla asukkaat ja muut häiriytyvät kohteet voivat varautua ennakolta tulevaan meluhaittaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
 4. Määräys on tarpeen, jotta porapaalutuksesta leviäisi pölyä ja kuraa ympäristöön mahdollisimman vähän. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
 5. Määräys on tarpeen, jotta työmaan aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on huomioitu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
 6. Määräys on tarpeen, jotta polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 11 §.
 7. Määräys on tarpeen, jotta työmaavesistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 4 §.

Ilmoituksen tekijä

SRV Infra Oy, Alikeravantie83, 02460 KERAVA
Y-tunnus: 0590937-9

**********

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee porapaalutusta 3.6. - 30.9.2024 osoitteessa
Naurunkatu 1. Ilmoituksen perusteella töitä on tarkoitus tehdä arkisin maanantaista perjantaihin kello 7 - 18.

Melupäästöt aiheutuvat porapaalutuskoneista (3 kpl), kompressoreista (3 kpl) ja apukoneista (4 kpl). Paalutuksen aiheuttama melutaso (LAeq) on ilmoituksen mukaan 10 metrin etäisyydellä melulähteestä 85 dB.

Lähimmäksi häiriintyväksi kohteeksi on esitetty Atlantinkatu 19 noin 45 metrin etäisyydellä, jossa melutason on arvioitu olevan 52 dB (LAeq). Meluilmoituksesta ei ilmene, mihin arvio melun vaimenemisesta perustuu. Ympäristöseuranta- ja valvontayksikkö toteaa, että pelkkä etäisyysvaimeneminen huomioon ottaen melutaso 45 metrin etäisyydellä olisi noin 72 dB.

Viranomaisen karttatarkastelun perusteella osoitteessa Atlantinkatu 21 sijaitsee asuinkerrostalo alle 10 metrin etäisyydellä työmaan rajasta. Asuinkerrostalossa on rakennustyöt vielä kuitenkin kesken, eikä sitä ole otettu käyttöön.

Meluilmoituksessa ei ole esitetty meluntorjuntatoimenpiteitä.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on jätetty Lupapisteeseen vireille 29.4.2024.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöseuranta ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Päätöksen antaminen ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/ymparistoasiat

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • asianosainen
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
 • muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivulla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
vaasa.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
 
PL 204
 
65101 VAASA
Faksinumero:
029 56 42760
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43
 
65101 VAASA
Puhelinnumero:
029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta  (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut 
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Vesa Ruponen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 52195

vesa.ruponen@hel.fi

Päättäjä

Harri Pasanen
johtava ympäristötarkastaja