Helsingin kaupunki myöntää avustuksia

Helsingin kaupungin avustuksia haetaan verkkoasioinnissa osoitteessa www.hel.fi/avustukset. Verkkoasioinnista löytyy kuvaukset eri avustuksista sekä hakemuslomakkeet.

Avustuskuulutus 15.12.2023 (pdf)

Sähköinen asiointi on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Toissijaisesti avustushakemukset voidaan toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

 Helsingin kaupungin kirjaamo
 Asiaa käsittelevän toimialan tai lauta-
 kunnan nimi
 PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
 Käyntiosoite: Kaupungintalo, 
 Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki

Tunnistautuminen

Verkkoasiointiin kirjautumiseen vaaditaan vahva tunnistautuminen, joka tehdään suomi.fi-palvelussa. Rekisteröidyn yhteisön puolesta asiointi vaatii voimassa olevan valtuutuksen. Huolehdithan, että valtuutukset on tehty hyvissä ajoin ennen avustuksen hakuajan alkamista. Valtuutusta haettaessa tai myönnettäessä käytetään Avustushakemuksen tekeminen -valtuuskoodia.

Lisätietoja ja ohjeet valtuutuksen tekemiseen osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustuksen hakemisen määräaika

Hakemus tulee lähettää verkkoasioinnissa ennen hakuajan päättymistä. Myös kirjaamoon lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä ennen hakuajan päättymistä. Postileima ei riitä. Hakemuksia ei voi lähettää sähköpostitse. Myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäväksi. Hakuaikana saapuneet hakemukset, joista puuttuu tarvittavia tietoja tai pakollisia liitteitä ja joita ei ole pyynnöstä huolimatta täydennetty, esitetään hylättäväksi. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.

Avustuksen käyttö

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusten yleisohjeita sekä lisäksi avustusta myöntävän toimialan antamia mahdollisia erillisohjeita sekä täsmennyksiä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUS

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustusta toimintavuodelle 2024–­2025. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen voimassa olevia avustusohjeita ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan avustuksen myöntämisen periaatteita (22.10.2019, § 336).

Mahdollisten uusien palveluntuottajien tulee olla yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koululaisten iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Leena Palve-Kaunistoon ennen avustushakemuksen jättämistä.

Rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille, seurakunnille sekä muille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille voidaan myöntää toiminta-avustusta perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toimintavuodelle 2024–2025. Iltapäivätoimintaa järjestetään Helsingissä koulua käyville peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Hakuaika on 2.–31.1.2024. Hakuaika päättyy 31.1.2024 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Leena Palve-Kaunisto, puh. 09 310 86809, leena.palve@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Lisätietoja sähköiseen hakuun ja talousasioihin liittyen antaa taloussuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan internet-sivuilta osoitteesta https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/toiminta-avustus-koululaisten-iltapaivatoiminnan-jarjestajille.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta vuodelle 2025 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Hakuaika on 2.4.–4.10.2024. Hakuaika päättyy 4.10.2024 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, puh. 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa taloussuunnittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 86338, hanna.keranen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomenkielisen työväenopiston verkkosivuilta 2.4.2024 mennessä, ­https://tyovaenopisto.hel.fi/tietoa-meista/paatoksen­teko-avustukset/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).
 Avustushakemukselle valitaan avustuslajiksi vapaa sivistystyö.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myöntää Helsingissä toimiville järjestöille avustuksia vuoden 2025 toimintaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimintaan voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupa­jaosto/.

Ympäristöpalveluiden toiminnan sisältö on kuvattu kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännössä osoitteessa https://www.hel.fi/fi/paatoksen­teko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/kaupungin-hallinto-ja-toimintasaannot.

Avustusta hakevan rekisteröidyn järjestön, yrityksen tai säätiön tulee toiminnallaan tukea ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristöpalveluiden helsinkiläisille tar­joamia palveluja.

Hakuaika päättyy 30.4.2024 klo 16.00.
Lisätietoja antaa Asta Ekman, puh. 040 334 1646, asta.ekman@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto jakaa vuosittain noin 18 miljoonaa euroa avustuksina kulttuurille ja taiteelle. Tässä ilmoitettujen avustusmuotojen lisäksi voidaan vuoden aikana käynnistää myös erillishakuja. Erillishauista ilmoitetaan erikseen kulttuurin avustussivuilla osoitteessa https://avustukset.hel.fi/fi/­tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset.

TAIDE- JA KULTTUURIAVUSTUKSET

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

TOIMINTA-AVUSTUKSET

Toiminta-avustuksia myönnetään helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, joiden toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden. Avustus myönnetään koko vuoden toimintaan vuodelle 2025. Toiminta-avustuksia voidaan myöntää myös monivuotisina.

Katso tarkemmat tiedot osoitteesta https://­avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hakuaika päättyy 2.9.2024 klo 16.00. Tarkemmat hakuajat löytyvät osoitteesta https://­avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

PROJEKTIAVUSTUKSET

Projektiavustuksia myönnetään rekisteröityneille toimijoille, rekisteröitymättömille työryhmille ja yksityishenkilöille. Avustusta myönnetään projektitoimintaan. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta https://avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset.

Avustusta haetaan jatkuvassa haussa pääasiassa kuluvalle vuodelle 2024 ja erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan vuodelle 2025.

Tiedot hakuajoista löytyvät osoitteesta ­https://­avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset.

Lisätietoja taide- ja kulttuuriavustuksista antavat Nina Gran, puh. 09 310 37006, nina.gran@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Inka Kunnala, puh. 09 310 33169, inka.kunnala@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Sampo Laurikainen, puh. 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Silja Nummi, puh. 09 310 38995, silja.nummi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Jenni Peisa, puh. 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Katri Tenhola, puh. 09 310 27249, katri.tenhola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Ulla Bergström, puh. 09 310 22 013, ulla.k.bergstrom@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), Veikko Kunnas, puh. 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

KEHITTÄMISAVUSTUKSET 

Kehittämisavustuksia myönnetään helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, jotka eivät ole esittävän taiteen tai musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä. Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka vastaavat vähintään yhteen seuraavista kriteereistä: kulttuurin kentällä koettu kehittämistarve (esimerkiksi silloin, kun vastaava toiminta puuttuu kaupungista) hankkeet, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin hankkeet, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita. 

Avustusta haetaan pääsääntöisesti hakuaikojen mukaisesti seuraavalle vuodelle. Avustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena. Monivuotiset avustukset vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.

Kehittämisavustuksia voidaan myöntää myös erikseen päätettävien erillishakujen mukaisesti. Tällaisia hakuja ovat mm. Helsingin mallin erillishaku. Tarkista tarkemmat tiedot osoitteesta https://avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset.

Kehittämisavustusten hakuaika päättyy 2.9.2024 klo 16.00. Helsingin mallin kehittämisavustusten hakuaika ilmoitetaan erikseen. Tarkista tarkemmat hakuajat osoitteesta https://avustukset.hel.fi/fi/­tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset.

Lisätietoja kehittämisavustuksista antaa Jenni Peisa, puh. 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja Helsingin mallin kehittämisavustuksista Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja Katri Tenhola, puh. 09 310 27249, katri.tenhola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

TAITEEN PERUSOPETUKSEN AVUSTUKSET

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Avustuksia myönnetään vuodelle 2025.

Taiteen perusopetukselle on lisäksi haettavissa kehittämisavustuksia ja erityisavustus. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta ­https://avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset.

Taiteen perusopetuksen avustusten ja taiteen perusopetuksen kehittämisavustusten hakuaika päättyy 26.9.2024 klo 16.00. Katso tarkemmat hakuajat osoitteesta https://avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/kulttuurin-avustukset.

Lisätietoja antaa Nina Gran, puh. 09 310 37006, nina.gran@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto jakaa avustuksia liikunnallisen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen. Avustuksien hakemista, valmistelua, päätöksentekoa sekä käyttöä ohjaa liikuntajaoston hyväksymä hakuohje, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset kriteerit. Hakuohje löytyy osoitteesta https://avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/liikunnan-avustukset.

Liikuntajaosto myöntää seuraavia avustuksia vuodelle 2024:

TOIMINTA-AVUSTUS 

Toiminta-avustus on liikuntaseurojen toimintaan suunnattu yleisavustusluontoinen avustus. Toiminta-avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti, ja sen myöntäminen perustuu laskennallisiin kriteereihin. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. 

Hakuaika on 2.1.–15.2.2024. Hakuaika päättyy 15.2.2024 klo 16.00.

Lisätietoja antavat suunnittelija Lassi Laitinen, puh. 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja suunnittelija Ritva Oljakka, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

TILANKÄYTTÖAVUSTUS

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, jota myönnetään muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa tapahtuneeseen toimintaan ja tilojen käyttöön. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää niille liikuntaseuroille, joille myönnetään liikunnan toiminta-avustusta samana vuonna.

Hakuaika on 2.1.–15.2.2024. Hakuaika päättyy 15.2.2024 klo 16.00.

Lisätietoja antavat suunnittelija Lassi Laitinen, puh. 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja suunnittelija Ritva Oljakka, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN YHDISTYSTEN AVUSTUS

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on liikuntaseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnattu yleisavustusluonteinen avustus. Avustusta voivat hakea ne seurat ja yhdistykset, jotka eivät ole toiminta-avustuksen piirissä.

Hakuaika on 2.1.–15.2.2024. Hakuaika päättyy 15.2.2024 klo 16.00.
Lisätietoja antavat erityissuunnittelija Janina Kauppinen, puh. 09 310 34159, janina.kauppinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), suunnittelija Lassi Laitinen, puh. 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja suunnittelija Ritva Oljakka, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)..

TAPAHTUMA-AVUSTUS

Tapahtuma-avustus on rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille suunnattu avustus liikunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Tapahtuma tulee järjestää Helsingin kaupungin alueella ja sen tulee liikuttaa helsinkiläisiä.

Liikuntajaosto on delegoinut päätöksen tapatuma-avustuksien myöntämisestä liikuntapalvelupäällikölle.

Hakuaika on 1.1.–8.12.2024, hakemus tulee jättää ennen tapahtumaa. Hakuaika päättyy 8.12.2024 klo 16.00.

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Minna Rehn, puh. 09 3103 6794, minna.rehn@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

KOHDEAVUSTUS

Kohdeavustus on liikunnan kohdennettuun toimintaan suunnattu harkinnanvaraisesti myönnettävä avustus. Avustusta voivat hakea liikuntaseurat sekä muut liikuntaa järjestävät yhdistykset.

Vuonna 2024 kohdeavustusta myönnetään kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on ehkäistä 8–15-vuotiaiden lasten ja nuorten drop out -ilmiötä ohjatussa liikunta- ja urheilutoiminnassa.

Hakuaika on 11.3.–5.4.2024. Hakuaika päättyy 5.4.2024 klo 16.00.

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Janina Kauppinen, puh. 09 310 34159, janina.kauppinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

STARTTIAVUSTUS

Starttiavustus on tarkoitettu alle yhden vuoden toimineille liikuntaseuroille. Avustus voidaan myöntää seuralle vain kerran ja sen suuruus on 500 euroa.

Liikuntajaosto on delegoinut päätöksen starttiavustuksien myöntämisestä liikuntapalvelupäällikölle.

Hakuaika on 1.1.–8.12.2024. Hakuaika päättyy 8.12.2024 klo 16.00.
Lisätietoja antaa suunnittelija Ritva Oljakka, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS

Suunnistuskartta-avustus on liikuntaseuroille suunnattu avustus vuonna 2023 painettujen suunnistuskarttojen valmistuskuluihin. Avustuksen piiriin kuuluvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat.

Liikuntajaosto on delegoinut päätöksen suunnistuskartta-avustuksien myöntämisestä liikuntapalvelupäällikölle.

Hakuaika on 2.1.–15.2.2024. Hakuaika päättyy 15.2.2024 klo 16.00.
Lisätietoja antaa suunnittelija Ritva Oljakka, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

AVUSTUS IÄKKÄIDEN IHMISTEN LIIKKUMISEN EDISTÄMISEKSI

Avustus on harkinnanvarainen erillisavustus, joka kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan, liikkumista edistävään toimintaan. Avustusta voivat hakea yhdistys- ja säätiömuotoiset toimijat. 

Hakuaika on 15.1.–9.2.2024. Hakuaika päättyy 9.2.2024 klo 16.00.
Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Janina Kauppinen, puh. 09 310 34159, janina.kauppinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Myös kulttuuripalvelut jakavat samaa avustusta, niin että se kohdennetaan ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseen. Näistä avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto. Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Nuorisojaoston avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-aikojen leiriavustus, jossa ei ole vastaavaa jäsenkriteeriä) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuorisojaoston hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset kriteerit.

Loma-aikojen leiriavustukset myönnetään kaudelle 1.11.2024–31.10.2025. Kaikki muut avustukset myönnetään vuodelle 2024.

TOIMINTA-AVUSTUS

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista myönnetään myös ennakoita.

PALKKAUSAVUSTUS

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksesta myönnetään myös ennakoita. Kriteerit täyttäville palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi.

PROJEKTIAVUSTUS

Projektiavustusta myönnetään helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustuksista myönnetään myös starttiavustuksia ja talokerhoavustuksia.

LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille päivä- ja yöleirien järjestämiseen 7–16-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Hakuajat:
toiminta- ja palkkausavustusennakot 15.12.2024 mennessä
toiminta- ja palkkausavustukset 29.2.2024 mennessä
projektiavustukset läpi vuoden, kuitenkin niin että hakemus on jätettävä ennen hankkeen alkamista
loma-aikojen leiriavustus 31.10.2024 mennessä.
Lisätietoja antavat suunnittelija Matteus Pellikka, puh. 09 310 50343, suunnittelija Virpi Talasmäki, puh. 09 310 89132, suunnittelija Teemu Kosunen (29.2.2024 asti), puh. 09 310 78078 ja suunnittelija Tuulia Saves (11.3.2024 alkaen), puh. 09 310 23056.

Lisätietoja avustuksista osoitteesta www.hel.fi/nuorisonavustukset.

Kaupunginhallitus ja sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen avustuksia myönnetään vuodelle 2025 Helsingissä toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa.

Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Hakuaika on 2.5.–3.6.2024. Hakuaika päättyy 3.6.2024 klo 16.00.
Lisätietoja: sähköposti kanslia.avustukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), kaupunginkanslian osallisuusyksikössä erityissuunnittelija Tarja Eklöf, puh. 050 343 2364, tarja.eklof@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), kehittämispäällikkö Veli-Matti Hurtig, puh. 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja kehittämispäällikkö Veera Vilkama, puh. 09 310 39101, veera.vilkama@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tarkemmat tiedot avustuksista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/avustukset.

Muut kaupungin myöntämät avustukset

ASUKASOSALLISUUS

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Asukasosallisuuden avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- ja kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Asukasosallisuuden avustuslajit ovat yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin ja toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen sekä pienavustus edellä mainittujen avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset myönnetään vuodelle 2025, pienavustukset vuodelle 2024. Avustukset myöntää kaupunginhallitus.

Avustuskuulutus 15.12.2023 (pdf)

Yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika on 2.5.–3.6.2024. Hakuaika päättyy 3.6.2024 klo 16.00. Pienavustuksia voi hakea läpi vuoden tai niin kauan kuin määrärahaa riittää.
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Veli-Matti Hurtig, kaupunginkanslia, osallisuusyksikkö, puh. 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tarkemmat tiedot avustuksista löytyvät osoitteesta www.hel.fi/avustukset.

TYÖLLISYYSAVUSTUS

Työllisyysavustuksen myöntäminen nykymuodossaan päättyy vuoteen 2024. 

Työllisyysavustus vuodelle 2024 on ollut haettavana 17.11.–14.12.2023 klo 16.00 välisenä aikana. Avustuskriteerit löytyvät kaupungin avustuksia koskevilta verkkosivuilta osoitteesta avustukset.hel.fi>työllisyysavustus.

Kevään 2024 aikana tehdään selvitys työllistymisen edistämiseksi tarkoitetun toiminnan avustamisesta jatkossa. Mahdollinen uusi avustustyyppi vuodesta 2025 lukien tulee ensimmäisen kerran haettavaksi syksyllä 2024. Asian etenemisestä tiedotetaan kaupungin avustusasiointia koskevilla verkkosivuilla osoitteessa avustukset.hel.fi>työllisyysavustus.
Lisätietoja antaa Sari Rasanen, puh. 09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, jota muut toimialat eivät avusta.

Hakuaika on 2.5.−3.6.2024. Hakuaika päättyy 3.6.2024 klo 16.00.
Lisätietoja antaa Riina Kopola, puh. 09 310 28256, riina.kopola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).