Ilmoitus Asunto-Oy Luoteisväylä 32:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 22.11.2024 13:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 22.11.2023 antanut päätöksen Asunto-Oy Luoteisväylä 32:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Luoteisväylä 32, 00200 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 2.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 22.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut