Ilmoitus Asunto Oy Topeliuksen tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 5.10.2024 1:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 5.10.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Topeliuksen tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Messeniuksenkatu 10, 00250 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 13.11.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 5.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut