Ilmoitus Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 14.6.2025 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 14.6.2024 antanut päätöksen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Paciuksenkaari 16, 00270 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 22.7.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.6.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut