Osittain voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Haaga, Huopalahdentien katualue ympäristöineen

Julkaisu poistuu verkosta 3.4.2025 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023 § 202 hyväksynyt Munkkiniemen, Vanhan Munkkiniemen vesialueiden asemakaavan ja Haagan, Etelä-Haagan puisto- ja katualueiden sekä Munkkiniemen, Vanhan Munkkiniemen, Munkkivuoren, Niemenmäen korttelin 30048, tonttien 30096/4 ja 5, 30101/4, 30112/7, 30118/2 sekä puisto-, katu- ja tiealueiden asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 30226) 30.5.2023 päivätyn piirustuksen nro 12764 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein, Huopalahdentien katualue ympäristöineen. Dnro HEL 2020-013669.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 25.3.2024 § 191 määrätä Munkkiniemen, Haagan, Huopalahdentien katualueen ympäristöineen asemakaavan muutoksen nro 12764 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta niiltä osin, joihin valitus ei kohdistunut eli Kivitorpanaukion eteläpuoleisten osien osalta.

Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos piirustus nro 12764 tulee voimaan muilta osin kuin valituksenalaisilta osin liitekartan rajauksen mukaisesti.

Asemakaavan nro 12764 kartta, josta ilmenevät osittain voimaantulevat alueet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12764(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 4.4.2024