Yleistiedoksianto: Ilmoitus kuulemisesta huleveden viemäröintialuetta koskevassa asiassa

Julkaisu poistuu verkosta 25.10.2024 0:15.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala valmistelee vesihuoltolain 17 a §:n mukaista päätöstä huleveden viemäröintialueesta Helsingissä. Päätöksellä muutetaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 16.3.2023 § 40 antamaa päätöstä huleveden viemäröintialueesta. Muutokset koskisivat sekä kartoilla esitettäviä huleveden viemäröinnin aluemuutoksia että huleveden viemäröintialueen sanallinen määritelmä -asiakirjaa. Huleveden viemäröinnistä kartalla esitetyllä alueella huolehtisi vesihuoltolaitos, joka on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Niille kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, joita huleveden viemäröintialueen muutokset koskevat, varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemisen kohteena ovat siten huleveden viemäröintialueeseen liitettäviksi ja siltä poistettavaksi ehdotetut kiinteistöt, jotka on esitetty kartoilla merkinnöillä ”Huleveden viemäröintialueelle lisättävät kiinteistöt” ja ”Huleveden viemäröintialueelta poistettavat kiinteistöt”.

Kuulemiskirje ja kartat pidetään nähtävillä vastineen toimittamiselle varatun ajan, 24.11.2023 saakka, Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Materiaalit ovat saatavilla myös ohessa (Pdf):

- Kuulemiskirje 25.10.2023

- Liite 1 Helsinki huleveden viemäröintialueen muutokset 2023

- Liite 2 HSY:n huleveden viemäröintialueen sanallinen määritelmä 21.9.2023

- Liite 3 HSYn selvitys 19.10.2023

Huleveden viemäröintialuetta voi tarkastella myös Helsingin karttapalvelussa kartta.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) , Aineistot > Ympäristö ja luonto > Hulevesi > Hulevesiviemäröintialue (2023), ehdotusaineisto.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maankäytön yleissuunnittelupalvelu