Hur fattas beslut?

Stadens beslutsfattande kan gestaltas med fem skeden, som är

  • inledande av ärendet
  • beredning
  • beslutsfattande
  • delgivning och
  • verkställande.

Inledande av ärendet är det första skedet i beslutsfattandet. Ärendet inleds när dess ansökningshandlingar levereras till staden och ärendet diarieförs. Diarieförande innebär att ärendet införs i stadens system för beslutsfattande. Om myndigheterna i sitt arbete börjar bereda ärendet, såsom beslut som ska fattas om val av en ny stadsstyrelseledamot, krävs inga handlingar för inledande av ärende.

Efter inledandet börjar beredningsskedet där man utreder ärendet och bildar ett lösningsförslag av det. Det här skedet kan beroende på ärendets karaktär och omfattning vara ganska kort och enkelt eller långt och mångsidigt.

Efter beredningen fattas beslut om ärendet antingen inom organet eller av en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare. Samma ärende kan ha flera organbehandlingar. Alla stadsfullmäktigeärenden behandlas först i stadsstyrelsen och i många ärenden föregås detta ännu av en behandling i stadsstyrelsen.

Efter beslutsfattandet delges beslutet till de berörda parterna. Organens protokoll och sådana beslut av förtroendevalda och tjänsteinnehavare som protokollförts publiceras dessutom i beslut-tjänsten. De mest centrala besluten meddelas även i stadens olika kanaler, såsom i hel.fi-sidornas nyheter. Därefter börjar verkställandet av besluten.

Stadsborna kan delta i beslutsfattandet

Helsingforsborna och tjänsternas användare har rätt att delta i och påverka stadens verksamhet. I kommunalvalet utser stadsborna ledamöter till stadsfullmäktige och bland dem väljs en borgmästare och biträdande borgmästare.

Stadsborna har möjlighet att kontakta sin ledamot. Kontaktuppgifter till ledamöterna finns här.

Organens föredragningslistor publiceras i regel minst fyra dagar innan sammanträdet. Besluten kan ses på nätet efter sammanträdet som ett beslutsmeddelande och som ett protokoll när det är undertecknat. I vissa fall kan du söka ändring i beslut. Mer information: Ändringssökande.