Så här söker du ändring i ett beslut som fattats av Helsingfors stad

På den här sidan

Helsingforsbor kan för det mesta söka om ändring i beslut som fattats av staden. Du kan söka ändring i ett beslut även om du är en berörd part, det vill säga beslutet gäller dig eller direkt påverkar en av dina rättigheter, skyldigheter eller förmåner.

Du kan inte söka ändring i ett sådant beslut som endast gäller beredning eller verkställande av ett ärende. På den här webbplatsen står det om du kan söka ändring i ett visst beslut i uppgifterna för beslutet under punkten ändringssökande. Om det inte går att söka ändring, står det i beslutet att det har besvärsförbud.

Det sätt på vilket du söker ändring varierar beroende på vem som har fattat beslutet. Det finns två sätt: kommunalbesvär över fullmäktigebeslut och begäran om omprövning till andra aktörer.

En begäran om omprövning ska anföras inom 14 dagar och ett kommunalbesvär inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Tiden startar när beslutet läggs fram till påseende på den här webbplatsen. Datum för när beslutet läggs fram till påseende meddelas på den här webbplatsen i anslutning till beslutets protokoll.

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av stadsstyrelsen, stadens nämnder och sektioner eller stadens tjänsteinnehavare som verkar under dem, kan du göra en skriftlig begäran om omprövning. Begäran om omprövning görs direkt till organet som svarar för beslutet. Vid tjänsteinnehavare innebär detta ett organ som verkar närmast ovanför tjänsteinnehavaren. Kontaktuppgifter till organen finns på deras egna sidor.

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av stadsfullmäktige, kan du söka ändring hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär(Länk leder till extern tjänst).

Uppgifter som ska levereras vid ändringssökande

Begäran om omprövning:

 • det beslut för vilket omprövning begärs
 • hur den sökande vill att beslutet omprövas
 • på vilka grunder den sökande vill att beslutet omprövas
 • på vilka grunder den sökande har rätt att göra begäran om omprövning
 • namn och kontaktuppgifter till den som gjort begäran om omprövning

 Kommunalbesvär:

 • det beslut i vilket ändring söks med ett besvär
 • vilka delar av beslutet man söker ändring för och vad dessa ändringar består av, det vill säga begäran
 • motivering till begäran
 • vad rätten att överklaga baserar sig på, ifall beslutet som överklagas inte gäller den ändringssökande
 • namn och kontaktuppgifter för den ändringssökande.

I besväret ska man även ange den postadress och eventuellt andra adresser dit dokument som anknyter till rättegången kan skickas, det vill säga den så kallade processadressen.

Följande bilagor ska bifogas till besväret:

 • beslutet som överklagas samt besvärsanvisningar
 • en utredning om när ändringssökande delgivits beslutet, eller annan utredning om tidpunkten då besvärstiden börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har levererats till myndigheterna.

Mer information om framställande av begäran om omprövning och anförande av kommunalbesvär finns i kapitel 16 i kommunlagen(Länk leder till extern tjänst).

Alla har rätt att göra en förvaltningsklagan

En förvaltningsklagan kan göras av alla medborgare som anser att det har skett en felaktig tjänsteåtgärd. Förvaltningsklagan görs hos en högre myndighet eller en myndighet som utövar allmän laglighetskontroll över förvaltningen (statsrådets justitiekansler(Länk leder till extern tjänst), riksdagens justitieombudsman(Länk leder till extern tjänst)).

Ingen bestämd form eller föreskriven tid tillämpas för förvaltningsklagan.