Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 17.5. - 24.5.2023 tekemien päätösten seuraaminen

21. / 320 §

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 17.5. - 24.5.2023 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 17.5. - 24.5.2023 tekemiä päätöksiä:

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen teknisen johtajan 16.5.2023 § 95 - 96 tekemiä päätöksiä.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maanhankinta, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, toimitilatontit ja kiinteistökehitys, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, tilaomaisuus-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, infrapäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristövalvonta, tiimipäällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi