Pitäjänmäen (46.ko) asemakaavan muutosehdotus nro 12066, kortteli 46028, Hiilloskuja 1 ja 5

HEL 2011-001867
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 119 §

V 11.3.2020, Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttaminen (12066)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn piirustuksen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilarakennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m². Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilytetään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön muuttuviin tarpeisiin.

Nykytilanne ja aiemmat päätökset

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § tekemän
päätöksen mukaiset neuvottelut.

Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin yleiskaava 2016:ssa alueelle osoitetun liike- ja palvelukeskusta-alueen C1-merkinnän. Alueella on siten voimassa yleiskaava vuodelta 2002, jossa alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen/toimitilat). Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen ja se on edelleen ajankohtainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 9317 (vahvistettu 15.12.1987), jonka mukaan korttelin 46028 tontit ovat toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Pitäjänmäen yritysalueen muutosperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaatteiden mukaan Hiilloskujan tontit ovat työpaikka-aluetta, toimitilaa ja teollisuutta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maankäytön muutosperiaatteiden mukainen.

Kaavan julkinen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.10.–7.11.2011. Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Ehdotuksesta saatiin lausunnot kiinteistövirastolta, kaupunginmuseolta, pelastuslaitokselta, ympäristökeskukselta, Helsingin Energialta ja Helsingin Sähköverkko Oy:ltä sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:ltä. Rakennusvirastosta ilmoitettiin ettei sillä ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa lausuttuun.

Muistutuksessa esitettiin nykyisen asemakaavan voimaan jättämistä ja katsottiin, että suunniteltu uudisrakennus massiivisena ja liian korkeana heikentää olennaisesti korttelin 46021 kerrostalojen asumisympäristön viihtyvyyttä ja näkymiä Pitäjänmäen kirkonmäen ja asemanseudun suuntaan. Uusien toimistojen rakentamista pidettiin tarpeettomana viitaten alueen toimistorakentamisen ylitarjontaan ja louhiminen kyseenalaistettiin. Lisäksi muistutuksessa esitettiin selvityspyyntö kaavaluonnosvaiheessa puoltavan mielipiteensä lähettäneen asukkaan tarkoitusperistä, koska tämä henkilö toimi virkamiehenä kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Asemakaavan selostusta on muistutuksen johdosta täydennetty vaikutusten arviointia koskevilta osin. Muistutuksessa esitetty selvityspyyntö on käsitelty asemakaavan muutosehdotuksesta erillisenä asiana ja muistuttajalle on toimitettu sitä koskeva kaupunkisuunnitteluviraston vastaus.

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältöä ei ole muistutuksen johdosta muutettu. Kaavaratkaisu on kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen eikä sen voi katsoa olennaisesti heikentävän asuinympäristön viihtyvyyttä.

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksen sisältöön.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Jatkotoimenpiteet

Kiinteistön omistaja on vaihtunut vuonna 2019. Kaava-alueeseen liittynyt maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.12.2019.

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Pitkästä käsittelyajasta johtuen muistuttajalle on ilmoitettu kaavan etenemisestä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn lähiaikoina.

Sulje

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 276

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 30.8.2011 päivätyn 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12066 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotuksen selostusta on muistutuksen johdosta täydennetty, kuten esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom@hel.fi

Pelastuskomentaja 30.11.2011

Päätös

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilarakennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m2.

Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilytetään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytönmuuttuviin tarpeisiin.

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoshakemukseen Pitäjänmäen tontille 46028/3, Hiilloskuja 5.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta Kuntalaki 91§

Lisätiedot

Rantanen Esko, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi