Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2015-002684
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 819 §

Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2018

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

alakohdasta 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet.

 
0,357 milj. euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2018 talousarviossa projektialueiden puisto- ja liikunta-alueiden määrärahat yhteensä 5,095 milj. euroa on varattu kohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi.

Kalasataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2018 varattu 0,357 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön.

Kalasataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 3,1milj. euroa. Vuosina 2018-2027 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 4,6 milj. euroa.

Lovisenholminpuiston rakentaminen jatkuu. Kalasatamaa palvelevan Mustikkamaan koirapuisto valmistui kesällä. Kalasatamanpuistossa varaudutaan maisemoimaan puretun huoltorakennuksen alue osaksi tilapäistä puistoa. Kalasataman puistojen suunnittelun ja rakentamisen arvioitu määrärahatarve on 0,557 milj. euroa, johon käytetään kaupunginhallituksen 28.5.2018 toimialalle myöntämää ylitysoikeusmääräraha
0,2 milj. euroa ja lisätarve on talousarvioon kohteelle varattu määräraha 0,357 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 0,357 milj. euron määräraha vuoden 2018 talousarvion kohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi ao. alakohdista.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 380

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 04 02 01, Kamppi-Töölönlahti alueen puistot

 
1 400 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

 
2 881 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet

 
200 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

 
255 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 05 Pasilan puistot

 
257 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen ja

alakohdasta 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

 
255 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen.

05.03.2018 Ehdotuksen mukaan

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

11.12.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

08.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi