Metron automatisointiin liittyvien asianajopalvelujen hankinta

HEL 2015-006194
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 39 §

Metron automatisointiin liittyvät riita-asiat / oikeudellistenpalvelujen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä oikeudellisia palveluita metron automatisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä enintään 2.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtokunta on aiemmin oikeuttanut (27.5.2015, § 98 ja 11.10.2018, 141 §) HKL:n tilaamaan Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä (ent. Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy) oikeudellisia palveluita metron automatisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä enintään 4.000.000,00 eurolla.

HKL hankkii tarvittaessa ulkopuolisia oikeudellisia palveluja täydentämään HKL:n omia resursseja, mikäli omat resurssit eivät riitä kaikkien tarpeellisten lainopillisten konsultointitehtävien hoitamiseen tai mikäli ko. tehtävien hoitamiseen tarvittavaa sellaista erityisosaamista ei ole saatavissa omassa organisaatiossa tai kaupunginkanslian oikeuspalveluissa.

Johtokunnan päätös (27.5.2015, § 98) oikeudellisten palveluiden hankinnasta perustui siihen, että metron automatisointia koskevista sopimuksista aiheutuvat riitaisuudet olennaisesti lisäsivät vuodesta 2012/2013 alkaen HKL:n tarvetta hankkia ulkopuolisia oikeudellisia palveluja, eikä HKL:llä ollut näitä resursseja käytettävissä omassa organisaatiossa.

HKL:n oikeudellisten palveluiden puitesopimusjärjestelyn piirissä 27.5.2015 olleista kolmesta yrityksestä Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy oli toiminut HKL:n oikeudellisena asiantuntijana metron automatisointihankkeen alusta lähtien. HKL katsoi, että asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:llä oli resurssiensa ja osaamisensa johdosta hyvät valmiudet ja tiedot automatisointiprojektissa jatkossa todennäköisesti eteen tulevia neuvotteluprosesseja ja oikeudellisia prosesseja varten. HKL arvioi, että apuna ja asiantuntijana käytettävän asianajotoimiston vaihtamisesta aiheutuisi tuolloin HKL:lle merkittäviä lisäkustannuksia.

HKL teki ja allekirjoitti Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n kanssa metron automatisoinnin riita-asioihin liittyvien oikeudellisten palvelujen hankintasopimuksen 24.8.2015. Sopimuksen mukaisesti sopimuskausi on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan, kunnes automaattimetroon liittyvät riita-asiat on saatu ratkaistuiksi.

Tilanteessa 2/2021 HKL on tilannut edellä mainitun sopimuksen mukaisia palveluita yhteensä n. 3,9 miljoonalla eurolla (alv 0 %).

Metron automatisointiin liittyvässä oikeudenkäynnissä saatiin vuonna 2019 päätökseen ensisijaisesti vahingonkorvausvelvollisuutta koskenut käsittelyn vaihe. Helsingin käräjäoikeus antoi tätä ensimmäistä vaihetta koskevan välituomion 31.3.2020. Tämän jälkeen käräjäoikeudessa on siirrytty vahingonkorvausvaatimuksia koskevan toisen vaiheen käsittelyyn, joka on nyt käynnissä. Toisessa vaiheessa käsitellään korvausvaatimusten määriä ja välituomiolla ratkaisematta jääneitä vaatimuksia, jotka eivät koskeneet vahingonkorvausvellisuuden perustetta. Käräjäoikeuskäsittelyä seuraa mahdollisesti myös asian käsittely korkeammissa oikeusasteissa.

Edellä mainitun johdosta HKL:n on tarkoituksenmukaista jatkaa metron automatisoinnin riita-asioihin liittyvien oikeudellisten palvelujen tilaamista Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä (ent. Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy). Tilauksen jatkamisella varmistetaan, että HKL:ää avustavalla asianajotoimistolla on parhaat mahdolliset tiedot metron automatisoinnin riita-asioista, ja että asianajotoimiston vaihtamisesta ei aiheudu HKL:lle merkittäviä lisäkustannuksia ja haittaa oikeudenkäynnin kululle.

Aikaisemmat päätökset

Johtokunta oikeutti (27.5.2015, § 98) HKL:n tilaamaan tarpeellisten jatkoneuvottelujen ja niiden perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:ltä oikeudellisia palveluja yhteensä enintään 2,1 milj. eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti (11.10.2018, 141 §) HKL:n tilaamaan Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä oikeudellisia palveluita metron automatisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä vielä 1.900.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, minkä jälkeen tilattujen oikeudellisten palvelujen yhteismäärä voi olla enintään 4.000.000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen HKL on oikeutettu tilaamaan metron automatisoinnin riita-asioihin liittyviä oikeudellisia palveluita Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä yhteensä enintään 6.000.000,00 eurolla (alv 0 %).

Erityisalojen hankintalain 1398/2016 20 §, 1 mom. kohdan 5 mukaisesti oikeudenkäyntipalvelut eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan:

20 § Palveluhankintoja koskevat soveltamisalan rajaukset
Tätä lakia ei sovelleta:

5) luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitetun oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tarjoamia oikeudenkäyntiasiamiespalveluja ja näihin välittömästi liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluja koskeviin hankintoihin.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.10.2018 § 141

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä oikeudellisia palveluita metron automatisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä tällä päätöksellä vielä 1.900.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, minkä jälkeen oikeudellisten palvelujen yhteismäärä voi olla enintään 4.000.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.05.2015 § 98

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana tarpeellisten jatkoneuvottelujen ja niiden perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti, Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:ltä oikeudellisia palveluja yhteensä enintään 2,1 milj. euron (ilman alv) määrään saakka.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen , hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi