Metron automatisointiin liittyvien asianajopalvelujen hankinta

HEL 2015-006194
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 141 §

Metron automatisointiin liittyvät riita-asiat / oikeudellisten palvelujen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ltä oikeudellisia palveluita metron automatisoinnin riita-asioihin liittyen yhteensä tällä päätöksellä vielä 1.900.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, minkä jälkeen oikeudellisten palvelujen yhteismäärä voi olla enintään 4.000.000 euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikennelaitoksen johtokunta päätti (27.5.2015, § 98) oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana tarpeellisten jatkoneuvottelujen ja niiden perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti, Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:ltä (nykyinen Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy) oikeudellisia palveluja yhteensä enintään 2.100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lähtökohtana HKL:llä ulkopuolisia oikeudellisia palveluja hankittaessa on käyttää niitä täydentämään HKL:n omia resursseja, mikäli omat resurssit eivät riitä kaikkien tarpeellisten asianajo- ja muiden lainopillisten konsultointitehtävien hoitamiseen, tai mikäli ko. tehtävien hoitamiseen tarvitaan sellaista erityisosaamista, jota aikataulullisesti tai sisällöllisesti ei ole tarvetta vastaavasti saatavissa omassa organisaatiossa tai kaupungin oikeuspalveluissa.

Johtokunnan päätös (27.5.2015, § 98) perustui siihen, että metron automatisointia koskevista sopimuksista aiheutuvat riitaisuudet olennaisesti lisäsivät vuodesta 2012/ 2013 alkaen HKL:n tarvetta hankkia ulkopuolisia oikeudellisia palveluja, eikä HKL:llä ollut näitä resursseja käytettävissä omassa organisaatiossa.

HKL:n puitesopimusjärjestelyn piirissä johtokunnan päätöksen (27.5.2015, § 98) aikana olleista kolmesta yrityksestä Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy oli toiminut HKL:n oikeudellisena asiantuntijana metron automatisointihankkeen alusta lähtien. HKL katsoi, että asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:llä oli resurssiensa ja osaamisensa johdosta hyvät valmiudet ja tiedot automatisointiprojektissa jatkossa todennäköisesti eteen tulevia neuvotteluprosesseja ja oikeudellisia prosesseja varten. HKL arvioi, että apuna ja asiantuntijana käytettävän asianajotoimiston vaihtamisesta aiheutuisi tuolloin HKL:lle merkittäviä lisäkustannuksia.

HKL teki ja allekirjoitti Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n kanssa metron automatisoinnin riita-asioihin liittyvien oikeudellisten palvelujen hankintasopimuksen johtokunnan päätöksen (27.5.2015, § 98) mukaisesti 24.8.2015. Sopimuksen mukaisesti sopimuskausi on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan, kunnes automaattimetroon liittyvät riita-asiat on saatu ratkaistuiksi. Tilanteessa 9/2018 HKL on tilannut edellä mainitun sopimuksen mukaisia palveluita yhteensä n. 2.000.000,00 eurolla (alv 0 %).

Metron automatisointiin liittyvä oikeudenkäynti on edennyt käräjäoikeudessa pääkäsittelyvaiheeseen, jonka ensimmäisen vaiheen odotetaan jatkuvan vuoden 2019 loppuun saakka. Tämän jälkeen käräjäoikeudessa siirrytään korvausvaatimuksia koskevan toisen vaiheen käsittelyyn. Käräjäoikeuskäsittelyä seuraa mahdollisesti myös asian käsittely hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

Edellä mainitun johdosta HKL:n on tarkoituksenmukaista jatkaa metron automatisoinnin riita-asioihin liittyvien oikeudellisten palvelujen tilaamista DLA Piper Oy:ltä. Menettelyllä varmistetaan, että HKL:sta avustavalla asianajotoimistolla on parhaat mahdolliset tiedot metron automatisoinnin riita-asioista, ja että asianajotoimiston vaihtamisesta ei aiheudu HKL:lle merkittäviä lisäkustannuksia ja haittaa oikeudenkäynnin kululle.

Tämän päätöksen jälkeen HKL on oikeutettu tilamaan metron automatisoinnin riita-asioihin liittyviä oikeudellisia palveluita DLA Piper Finland Oy:ltä (ent. Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy) yhteensä enintään 4.000.000,00 eurolla (alv 0 %).

Suorahankinnan perustelu: Erityisalojen hankintalaki 43 § 2 kohta: vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.05.2015 § 98

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana tarpeellisten jatkoneuvottelujen ja niiden perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti, Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:ltä oikeudellisia palveluja yhteensä enintään 2,1 milj. euron (ilman alv) määrään saakka.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34904

mauri.koski@hel.fi