HKL:n kiinteistöjen automaatiojärjestelmän ylläpidon ja suunnittelun tilaaminen puitejärjestelynä, kokonaissumman korotus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2015-010107
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 52 §

HKL:n kiinteistöjen automaatiojärjestelmän ylläpidon ja suunnittelun tilaaminen puitejärjestelynä, kokonaissumman korotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset kiinteistöautomaatiojärjestelmän laitteisto- ja järjestelmäsuunnittelusta, kokoonpanosta, käyttöönotosta ja ohjelmoinnista sekä kyseisen järjestelmän ja laitteiden huolto-, kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä hankinta-asiakirjoissa lähemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä:

 • Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistöltä
 • Helsingin LVIS säätölaitepalvelu Oy:ltä
 • NTS Networks Oy:ltä ja
 • RA- Systems Oy:ltä

yhteensä enintään 1.300.000,00 euron (alv 0 %) arvosta ajalle 1.10.2015 – 30.9.2019.

Päätöksellä johtokunta korottaa aikaisempaa johtokunnan päätöstä 500.000,00 eurolla siten, että puitejärjestelyn kokonaissumma on yhteensä enintään 1.300.000,00 euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 15H/15, 30.4.2015 kiinteistöautomaatiotöiden suorittamisesta laskutyönä noin neljän (4) vuoden aikana. Tarjouskilpailu järjestettiin avoimena menettelynä ja siitä ilmoitettiin julkisesti 27.4.2015 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 30.4.2015, 2015/S 084-150311.

Puitejärjestelyn kokonaissummaa on tarkoituksenmukaista korottaa, jotta kiinteistöautomaatiotöitä voidaan tilata koko sopimuskauden aikana. Uusi kilpailutus kiinteistöautomaatiotöiden suorittamisesta järjestetään keväällä 2019.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 190 §, 10.11.2015: 800.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.300.000,00 euroa (alv 0 %).

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.11.2015 § 190

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään puitesopimukset kiinteistöautomaatiojärjestelmän laitteisto- ja järjestelmäsuunnittelusta, kokoonpanosta, käyttöönotosta ja ohjelmoinnista sekä kyseisen järjestelmän ja laitteiden huolto-, kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä hankinta-asiakirjoissa lähemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä:

 • Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistöltä
 • Helsingin LVIS säätölaitepalvelu Oy:ltä
 • NTS Networks Oy:ltä ja
 • RA- Systems Oy:ltä

niin, että

 • sopimuskausi on 1.10.2015 – 30.9.2019
 • tehtävissä sopimuksissa hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden ajan, jonka jälkeen niiden suuruutta voidaan tarkistaa viranomaistoiminnasta johtuvista syistä tai mikäli alan yleisessä kustannusrakenteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.
 • kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 800.000,00 euroa (alv 0 %).

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (15H/15, 30.4.2015) kiinteistöautomaatio suorittamisesta laskutyönä noin neljän (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 27.4.2015 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 30.4.2015, 2015/S 084-150311. Menettelyssä kenellä tahansa oli oikeus pyytää tarjouspyyntöasiakirjoja ja osallistua tarjouskilpailuun.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi (5) alan yritystä.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua kiinteistöautomaatiojärjestelmän laitteisto- ja järjestelmäsuunnittelusta, kokoonpanosta, käyttöönotosta ja ohjelmoinnista sekä kyseisen järjestelmän ja laitteiden huolto-, kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista.

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 60 %

 • Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle ns. tyyppiurakkahinta HKL:n keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Tarjoushinnat on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.
 • Halvimman tyyppiurakkahinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet (60 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 60 pistettä.

2. Palvelun laatu 40 %

 • Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta.
 • Laatutekijät olivat (suluissa painoarvot laatutekijöiden osalta):
  • Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten perusteella.
  • Laatutekijät ja niiden osakokonaisuudet painoarvoineen on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet saanut yritys sai 40 laatupistettä, muut saivat (yrityksen pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 40 pistettä.

  Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana. Korkeimman yhteispistemäärän saaneet ehdokkaat valitaan vuosiurakoitsijoiksi, 3 urakoitsijaa.

  Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

  Yritys
  Yhteispisteet
  1. Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö
  92,39
  2. Helsingin LVIS säätölaitepalvelu Oy
  91,43
  3. NTS Networks Oy
  87,58
  4. RA- Systems Oy
  87,50
   
   
   

  Tarjousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä johtokunnan kokouksessa.

  Esittelijä
  yksikön johtaja
  Juha Saarikoski
  Lisätiedot

  Tommi Luotamo, sähkötöiden valvoja, puhelin: 310 35843

  tommi.luotamo@hel.fi
  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

  Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

  Sulje

  Esittelijä

  yksikön johtaja
  Artturi Lähdetie

  Lisätietojen antaja

  Tommi Luotamo, sähkötöiden valvoja, puhelin: 09 310 35843

  tommi.luotamo@hel.fi