Hankinta, HKL:n hallinnoimien metroasemien ja metrojunien siivouspalvelut, liikennelaitos

HEL 2016-006449
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 135 §

HKL:n hallinnoimien Länsimetron metroasemien ja metrojunien siivouspalvelun toinen optiokausi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan HKL:n hallinnoimien länsimetron metroasemien (Helsingissä Lauttasaari, Koivusaari ja Espoossa Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut Palmia Oy:ltä toiselle optiokaudelle 10.1.2021 – 9.1.2022 yhteensä enintään 830.480,43 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Kokonaissumma perustuu Palmia Oy:n antamaan tarjoukseen optiokaudesta, jossa on lisätty hieman siivoustaajuutta kaikkien asemien teknisten tilojen osalta ja huomioitu sopimuskauden aikana tulleet tilamuutokset.

Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun (15H/16, 11.4.2016) metroasemien ja metrojunien siivouspalvelusta.

Hankinnan kohteena oli HKL:n hallinnoimien metroasemien (Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut. Tarjouspyynnön mukaan HKL voi jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella vuosi kerrallaan niin, että HKL päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen optiokausien alkua.

Toisen optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska nykyisen toimittajan palvelutaso on ollut sopimuksen mukaista ja yhteistyö menestyksekästä.

Uuden sopimuksen kilpailutus aloitetaan talvella 2020/2021.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunta päätti 9.6.2016 (119 §) oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan HKL:n hallinnoimien metroasemakiinteistöjen Helsingissä (Lauttasaari, Koivusaari) ja Espoossa (Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut Palmia Oy:ltä 12.8.2016 - 31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 1.709.174,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja päätti 30.1.2017 (16 §) hyväksyä HKL:n ja Palmia Oy:n välisen hankintasopimuksen (4600004693) mukaisen sopimuskauden muutoksen siten, että HKL:n hallinnoimien metroasemien ja metrojunien siivouspalvelu alkaa, kun matkustajaliikennöinti voidaan aloittaa länsimetron asemilla ja sopimuskausi päättyy, kun matkustajaliikennöinnin alkamisesta on kulunut 810 päivää (2 vuotta, 2 kuukautta, 2 viikkoa ja 5 päivää).

Johtokunta päätti 22.8.2019 (142 §) oikeuttaa HKL:n tilaamaan HKL:n hallinnoimien länsimetron metroasemien (Helsingissä Lauttasaari, Koivusaari ja Espoossa Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut Palmia Oy:ltä ensimmäiselle optiokaudelle 10.1.2020 – 9.1.2021 yhteensä enintään 746.676,48 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 3.286.331,16 euroa (alv 0 %) varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokausilta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 142

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan HKL:n hallinnoimien länsimetron metroasemien (Helsingissä Lauttasaari, Koivusaari ja Espoossa Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut Palmia Oy:ltä ensimmäiselle optiokaudelle 10.1.2020 – 9.1.2021 yhteensä enintään 746.676,48 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Kokonaissumma perustuu Palmia Oy:n antamaan tarjoukseen optiokaudesta, jossa on huomioitu nykyisen sopimuskauden aikana tulleet uudet ohjeistukset työturvallisuuden parantamiseksi laiturialueen turva-alueella työskenneltäessä ja lisätty siivoustaajuutta Keilaniemen ja Aalto-yliopiston teknisissä tiloissa.

Optiokauden sopimus on ehdoiltaan alkuperäisen sopimuksen mukainen.

05.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Satu Rämö, suunnittelija, puhelin: 310 22718

satu.ramo@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 09.06.2016 § 119

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen hankkimaan HKL:n hallinnoimien metroasemakiinteistöjen Helsingissä (Lauttasaari, Koivusaari) ja Espoossa (Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut Palmia Oy:ltä 12.8.2016 - 31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 1.709.174,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Kustannukset jakautuvat Helsingin ja Espoon välillä seuraavasti:

 • Helsinki (Lauttasaari ja Koivusaari) 374.321,25 euroa alv 0 %
 • Espoo (Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) 1.334.853,00 euroa alv 0 %.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa käyttämään kaksi (2) optiokautta, vuosi kerrallaan niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. yksikön johtaja
Antti Vigelius

Lisätietojen antaja

Satu Rämö, Suunnittelija, puhelin: 09 310 22718

satu.ramo@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi