HKL:n kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmästä tehdyn sopimuksen lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-003868
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 166 §

HKL:n kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmästä tehdyn sopimuksen lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tarvittaessa tekemään lisätilauksia Caverion Suomi Oy:ltä kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmän hankintasopimukseen (HKL:n ja Caverion Suomi Oy:n sopimus 25.11.2011) lisä- ja muutostöistä niin, että niiden kauppahinta voi olla yhteensä enintään 250.000 euroa (alv 0 %) 30.3.2022 asti tehtävällä lisätilauksella jatkuvalla sopimuskaudella.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu Caverion Suomi Oy:n 25.11.2011 kanssa tehtyyn kulunvalvontajärjestelmän toimitussopimukseen sekä 5.11.2014 tehtyyn lisä- ja muutossopimukseen nro L1:een.

Caverion Suomi Oy on toimittanut kulunvalvontajärjestelmän, jonka takuuaikaa on pidennetty optiolla viidellä vuodella kaudelle 31.3.2017 – 30.3.2022. Takuuajan pidennyksestä on tehty HKL:n johtokunnan päätös 57 §, 11.4.2017. Koska takuu perustuu alkuperäiseen toimitussopimukseen, vain alkuperäinen toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Nyt päätettävänä on takuuseen kuulumattomien lisätöiden osuuden korotus. Päätöksellä 57 §, 11.4.2017 HKL:n johtokunta valtuutti HKL:n tilaamaan takuuseen kuulumattomia korjaus- ja laajennustöitä yhteensä enintään 100.000,00 eurolla (alv 0 %). Takuuseen kuulumattomia töitä on tullut odotettua enemmän kuluneella sopimuskaudella; kulunvalvontajärjestelmän kulkutunnisteita on jouduttu hankkimaan lisää suurempi määrä johtuen uusista käyttäjäryhmistä. Nämä ryhmät ovat mm. VR:n konduktöörit, Länsimetron urakoitsijat ja HSL:n kilpailuttamat bussiyhtiöt. Kantametron asemien nykyisien ja tulevien peruskorjauksien johdosta joudutaan tilaamaan ennakoitua enemmän järjestelmään liittyviä asennus- ja määritystöitä.

On HKL:n edun mukaista ja kustannustehokkainta tilata takuuseen kuulumattomat työt alkuperäiseltä toimittajalta.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 § 2 mom: "teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 73 §, 12.5.2010:

Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään sopimuksen kulunvalvontajärjestelmän uusimisesta Caverion Suomi Oy:n (päätöshetkellä YIT Kiinteistötekniikka Oy) kanssa 635.124,90 euron (alv 0 %) arvosta.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään sopimuksen takuuajan huolloista 31.3.2017 saakka yhteensä enintään 159.595,00 euron (alv 0 %) arvosta ja tilaamaan takuuhuoltoon kuulumattomia lisätöitä yhteensä enintään 50.000,00 euron (alv 0 %) arvosta.

Johtokunnan päätös 118 §, 22.6.2011:

Kulunvalvontajärjestelmän hankintaa koskevan sopimuksen enimmäishinnan korotus yhteensä enintään 190.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 68 §, 9.4.2015:

Kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen yhteensä enintään 120.000,00 eurolla (alv 0%).

Johtokunnan päätös 119 §, 16.6.2015:

Kulunvalvontajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvien lisätöiden hankinta yhteensä enintään 184.316,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 57 §, 11.4.2017:

Kulunvalvontajärjestelmän takuuajan pidentäminen sopimuskaudelle 31.3.2017 – 30.3.2022 yhteensä enintään 226.862,00 euron (alv 0 %) hintaan ja takuuseen kuulumattomien töiden tilaaminen samalle sopimuskaudelle yhteensä enintään 100.000,00 euron (alv 0 %) hintaan.

Tämän päätöksen jälkeen kulunvalvontajärjestelmän uusimista, takuuajan huoltoja ja takuuhuoltoon kuulumattomia töitä on tilattu seuraavasti:

 • kulunvalvontajärjestelmän uusimista on tilattu yhteensä enintään 1.129.440,90 eurolla (alv 0 %)
 • takuuajan huoltoja on tilattu yhteensä enintään 386.457,00 eurolla (alv 0 %)
 • takuuhuoltoon kuulumattomia töitä on tilattu yhteensä enintään 400.000,00 eurolla (alv 0 %).

Yhteensä kulunvalvontajärjestelmän uusimista, takuuajan huoltoja ja takuuhuoltoon kuulumattomia töitä on tilattu enintään 1.915.897,90 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.04.2017 § 57

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään suorahankintana sopimuksen nykyisen metron kulunvalvonnan takuuhuoltojen jatkamisesta viideksi vuodeksi, kaudelle 31.3.2017 – 30.3.2022 Caverion Suomi Oy:n (ent. YIT Kiinteistötekniikka Oy) kanssa yhteensä enintään 226.862,00 euron (alv 0 %) hintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään lisätilauksia takuuseen kuulumattomista korjaus- ja laajennustöistä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 100.000,00 euroa (alv 0 %) sopimuskaudella.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 09 310 35528

magnus.blank@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi