Operatiivisen tehokkuuden ja omaisuudenhallinnan konsultoinnin puitejärjestely

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-005782
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 90 §

Operatiivisen tehokkuuden ja omaisuudenhallinnan konsultoinnin puitejärjestely

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana konsulttityötä operatiivisen tehokkuuden ja omaisuudenhallinnan tehokkuusohjelmien tukemiseen puitejärjestelynä yhteensä enintään 985.000,00 euron (alv 0%) arvosta kaudella 11.5.2017-31.12.2019.

Päätöksellä johtokunta korottaa aikaisempaa johtokunnan päätöstä 460.000,00 eurolla siten, että puitejärjestelyn kokonaissumma on yhteensä enintään 985.000,00 euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 23H17, 5.4.2017 Operatiivisen tehokkuuden konsultoinnin puitejärjestelystä noin kolmen (3) vuoden aikana. Tarjouskilpailu järjestettiin EU-menettelyn mukaisena avoimena menettelynä ja siitä ilmoitettiin julkisesti 5.4.2017 Tarjouspalvelu.fi -Internet-osoitteessa ja Hilma/EU:n virallisessa lehdessä 130937-2017.

Puitejärjestelyn kokonaissummaa on tarkoituksenmukaista korottaa, jotta voidaan varmistaa molempien tehokkuusohjelmien toimenpiteiden toteutuminen ja kustannusten ohjautuminen haluttuun lopputulokseen halutussa laajuudessa. Toimeksiannolla varmistetaan 140 milj. euron vuosittaisen investointivolyymin laadukas ja kustannustehokas toteutus sekä noin 14 milj. euron vuosittaiset säästöt operatiivisessa toiminnassa. Tehokkuusohjelmien edellyttävä työmäärä on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi, erityisesti omaisuudenhallinnan osalta. Laaja-alaisten suunnitelmien laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi ulkopuolisen osaamisen tarve on välttämätön.

Yhteistyö konsulttiyritys Valor Partners Oy:n kanssa on ollut toimivaa ja lisäarvoa tuottavaa. Jatkuvuuden takaamiseksi ja kokonaisuuden yhtenäisenä pitämiseksi on perustellusti tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta käyttää tehokkuusohjelmien jatkotyöstössä samaa konsulttiyritystä, joka on tarjonnut palvelun tähän saakka.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 93 §, 23.5.2017: 525.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 985.000,00 euroa (alv 0 %).

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2017 § 93

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään operatiivisen konsultoinnin puitesopimuksen ainoan tarjouksen tehneen Valor Partners Oy:n kanssa niin, että hankinnan kokonaishinta on yhteensä enintään 525.000,00 euroa (alv 0 %).

Sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka ja konsultointityötä tilataan sopimuskauden aikana todellisen tarpeen mukaan.

Lisäksi johtokunta päätti edellyttää, että kehitysohjelmien etenemisestä raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti siten, että raportissa esitetään myös kehitysohjelmien toteutuksessa käytettyjen HKL:n ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset.

Käsittely

Esittelijän muutos: Lisätään päätökseen seuraava uusi teksti.

Johtokunta päätti edellyttää, että kehitysohjelmien etenemisestä raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti siten, että raportissa esitetään myös kehitysohjelmien toteutuksessa käytettyjen HKL:n ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 35711

sari.valasjarvi@hel.fi