Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla, palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevat sopimukset

HEL 2017-006783
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 125 §

Liikenneliikelaitoksen palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevien sopimusten päättämistä koskevan toimivallan siirtäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti vahvistaa ylärajat, joihin HKL:n viranhaltijoiden päättämien palvelujen myyntiä koskevien sopimusten arvonlisäveroton arvo saa kerrallaan nousta seuraavasti:

 • toimitusjohtaja 500.000 euroa ja
 • kunkin yksikön johtaja 300.000 euroa.

Johtokunta päätti kumota asiassa aiemmin tekemänsä päätökset.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.9.2020 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom. 8 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunnan yleistoimivaltaan kuuluu päättää tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitoksen palvelujen hinnoittelusta ja palvelujen myyntiä koskevista sopimuksista.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 104

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti vahvistaa ylärajat, joihin liikenneliikelaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden päättämien palvelujen myyntiä koskevien sopimusten arvo saa kerrallaan nousta (ilman alv), seuraavasti:

 • Toimitusjohtaja 500 000 euroa
 • KUPI / yksikön johtaja 300 000 euroa
 • LIIK / yksikön johtaja 300 000 euroa
 • INKA / yksikön johtaja 300 000 euroa
 • HELI / yksikön johtaja 150 000 euroa
 • TATO / yksikön johtaja 150 000 euroa
 • Hankintapäällikkö alle 30 000 euroa

(Hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 8 kohta)

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi