Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-007039
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 208 §

V 25.4.2018, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.7. - 31.12.2017 tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuorten aloiteoikeus on ollut vuodesta 2015 alkaen osa helsinkiläisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jossa prosessit ja menettelytavat poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä tarkoitettujen kunnan asukkaiden aloitteiden osalta sovellettavista menettelytavoista. Menettelytapoja on kehitetty saatujen kokemusten pohjalta.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto. Nuorisoneuvosto toimii tässä yhteydessä em. toimielimenä.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloitteet tehdään pääsääntöisesti Ruuti.net -verkkosivun kautta (http://ruuti.munstadi.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). Nuorten aloitteet toimitetaan eteenpäin käsiteltäväksi ja vastattavaksi.

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista on tämän asian liitteenä 1.

Nuorten aloitteita tehtiin vuoden 2017 heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä yhdeksän (9). Aloitteet jakaantuvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (1) ja kaupunkiympäristön toimialan (5) toimintaan.

Nuorten aloitteita on tehty harrastusmahdollisuuksista, joukkoliikenneasioista ja liikenne- ja muun turvallisuuden parantamiseen liittyvistä asioista. Yksittäisessä aloitteessa on tuotu esiin mm. tyttöjen ja erityisesti maahanmuuttajatyttöjen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta tarve rohkaista ja kannustaa heitä harrastuksissa ja ammatinvalinnassa. Turvallisuutta koskevissa aloitteissa tuodaan esiin useita parannusehdotuksia eri kohteissa. Aiempien vuosien tapaan aloitteet ovat luonteeltaan konkreettisia parannusehdotuksia.

Nuorisoneuvoston lausunto on tämän asian liitteenä 2.

Kaupunginhallituksen mielestä nuorisoneuvoston parannusehdotukset ovat kannatettavia. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä nuorten aloitteiden käsittelyn ja vastaamisen kehittämistä edelleen kaupungin hallinnossa niin, että vastausten sisältöön ja kieliasuun kiinnitetään erityistä huomiota, ja että vastaukset pyritään saamaan nuorille viivytyksettä.

Nuorten aloitteiden käsittelyn menettelytapoja parannetaan jatkuvasti. Aloitteeseen vastaajana on pormestari tai apulaispormestari, jolla on tarvittaessa käytettävissään vastauksen pohjana kaupunginhallinnosta saadut selvitykset. Lisäksi on huolehdittu siitä, että kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten HSL:lle kuuluviin aloitteisiin saadaan vastaus. Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustamisen sekä nuorisotyön näkökulmasta on tärkeää, että nuoret saavat aloitteisiinsa perusteltuja vastauksia kohtuullisessa ajassa.

Kaupunginvaltuusto merkitsisi nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 tiedoksi kokouksessaan 29.11.2017. Yhteensä 2017 nuoret tekivät 25 aloitetta alkuvuoden aloitemäärän oltua 16.

Tarkoituksena on, että nuorisoneuvoston edustajia tulee seuraamaan asian käsittelyä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja valtuutetuilla on mahdollisuus tavata heitä.

Vireillä on parhaillaan hallintosäännön 29 luvun 7 §:ään (läsnäolo- ja puheoikeus eri toimielimien kokouksissa) muutosehdotus, jonka tarkoituksena on lisätä uusi 2. momentti, jonka mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellessä nuorten aloitteita nuorten vaikuttamiselimen keskuudestaan valitsemilla kolmella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun sääntömuutoksen ja sen voimaantulon ajankohdan, niin uudistus on voimassa jo tässä tarkoitettuja nuorten aloitteita käsiteltäessä kaupunginvaltuustossa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi