Autojen vuokraaminen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-008594
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 174 §

Autojen vuokraaminen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) vuokraamaan autoja Rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020 yhteensä enintään 270.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Samalla johtokunta päätti kehottaa HKL:ää pyytämään Staralta esitystä mahdollisuudesta tarjota sähköautoja HKL:n käyttöön.

Käsittely

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan kappaleen:
Samalla johtokunta päättää kehottaa HKL:ää pyytämään Staralta esitystä mahdollisuudesta tarjota sähköautoja HKL:n käyttöön.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL vuokraa Rakentamispalveluliikelaitos Staralta käyttöönsä henkilö- ja pakettiautoja sekä kevytkuorma-autoja työtehtävien suorittamiseen Helsingin ja Espoon alueella. Näitä ovat esimerkiksi tavarankuljetukseen, miehistönkuljetukseen sekä työnjohdollisiin tehtäviin liittyvä auton tarve.

Autojen vuokraus toteutetaan Helsingin kaupungin sisäisenä hankintana.

Aikaisemmat päätökset:

4600006509: 15.400,00 euroa
4600006620: 11.880,00 euroa
4600002029: 243.431,00 euroa
Vs. toimitusjohtajan päätös 25 §, 1.8.2017: 250.000 euroa (alv 0 %)

Tämän jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta ovat yhteensä enintään 790.711 eurolla (alv 0%).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 01.08.2017 § 25

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti vuokrata autoja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara:lta ajalla 1.8.2017-31.7.2018 yhteensä enintään 250.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Autojen vuokraus toteutetaan Helsingin kaupungin sisäisenä hankintana.

Aiemmat tilukset:

4600006509 15.400,00 euroa
4600006620 11.880,00 euroa
4600002029 243.431,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen HKL on vuokrannut autoja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara:lta yhteensä 520.711,00 eurolla (alv 0%).

Esittelijätiedot
Lisätiedot

Tommy Sohlberg, työnjohtaja, puhelin: 310 35429

tommy.sohlberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Tommy Sohlberg, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 35429

tommy.sohlberg@hel.fi

Marianne Väkeväinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35677

marianne.vakevainen@hel.fi