Laajasalon hybridivarikon arkkitehtuurikilpailun päättäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-010137
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 54 §

Laajasalon hybridivarikon arkkitehtuurikilpailun päättäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Laajasalon hybridivarikon arkkitehtuurikilpailun tuloksen tuomariston arvostelupöytäkirjan mukaisesti.

Johtokunta päätti lisäksi, että jatkotoimeksiannot (varikon hankesuunnitelman laadinta ja varikon toteutussuunnitelma) voidaan tilata suorahankintana kilpailun voittaneelta työryhmältä kuitenkin niin, että päätös hankkeen jatkosuunnittelusta päätetään vielä erikseen johtokunnassa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arkkitehtuurikilpailun tausta ja tarkoitus

Laajasaloon Reposalmentien varteen suunnitellaan merelliselle alueelle asuinrakennuksia, palvelutiloja ja raitiovaunuvarikkoa. Lisäksi Reposalmentielle suunnitellaan raitiotietä ja huomioidaan sen jatkaminen Vartiosaareen.

Kilpailun järjestäjänä toimi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (Kaupunkiympäristö). Kilpailu oli hankintalain mukainen suunnittelukilpailu Laajasalon raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvän asumisen hybridikorttelin suunnittelemiseksi ja suunnittelijaryhmän valitsemiseksi.

Hankintailmoituksen mukaisesti järjestäjä lisäksi varasi oikeuden hankkia erillisneuvotteluilla viitesuunnitelman kilpailun voittaneelta työryhmältä (Kaupunkiympäristö) ja varikon hankesuunnitelman (HKL) mikäli kilpailuehdotuksen taso ja muut seikat sitä puoltavat. Lisäksi järjestäjä varasi oikeuden hankkia mahdollisuuksien mukaan Laajasalon varikon toteutussuunnitelman erillisneuvottelujen perusteella. Suunnittelukilpailun perusteella hankittavien palveluoptioiden arvo yhteensä HKL:n osalta on arviolta enintään 2.000.000,00 euroa.

Arkkitehtuurikilpailusta ilmoittaminen

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 21.6.2017. Hankinta-asiakirjat julkaistiin 21.6.2017 Tarjouspalvelu.fi palvelussa, jossa julkaistut asiakirjat olivat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saatavilla sähköisessä muodossa.

Arkkitehtuurikilpailuun valitut ehdokkaat

HKL:n toimitusjohtaja päätti 21.9.2017 (34 §), että Laajasalon hybridivarikon ja siihen liittyvän asumisen hybridikorttelia koskevaan arkkitehtuurikilpailuun valitaan osallistumishakemusten vertailun perusteella seuraavat neljä (4) ehdokasta:

 • COBE ApS
 • VERSTAS Arkkitehdit Oy
 • Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
 • PES-Arkkitehdit Oy

Kilpailusäännöt ja aikataulu

Kilpailussa noudatettiin Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjä. Kilpailun järjestäjät, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuasiantuntija olivat hyväksyneet kilpailuohjelman liitteineen. Kilpailuaika alkoi 26.9.2017 ja päättyi 22.1.2018.

Kilpailun tulokset julkistettiin 20.3.2017. HKL:n Infra- ja kalustoyksikön johtaja päätti kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen 26.3.2018 (48 §) maksaa kilpailijoille HKL:n osuudet palkinnoista, yhteensä  129.600,00 euroa (alv 0%), kilpailuohjelman mukaisesti. HKL maksaa palkkiot Suomen Arkkitehtiliito SAFA:lle, joka edelleen maksaa palkkiot työryhmille.

Kilpailun arvostelu

Kilpailuehdotusten arvostelu suoritettiin kilpailuohjelmassa kuvattujen arvosteluperusteiden mukaisesti. Arkkitehtuurikilpailun ehdotuksien arvioinnin suoritti palkintolautakunta (liite 1). Arviointiryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa arvioidakseen ehdotuksia. Palkintolautakunnan sihteeri ja asiantuntijat eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Kilpailun ratkaisu

Arviointiryhmä päätti yksimielisesti asettaa kilpailussa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen numero 3 nimimerkillä ’Scapes’ sen ollen kokonaisuutena kehityskelpoisin ehdotus huomioiden eri arviointikriteerit ja arviointityön. Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja kilpailuohjelman mukaiset hyväksytyt asiakirjat jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan 36.000 euron (alv 0 %) palkkio, josta vähennetään 10 % kilpailijoiden nimeämän arviointiryhmän jäsenen palkkiota ja muita kuluja varten. Kaikkien työryhmien kilpailuehdotukset täyttivät kilpailuasiakirjojen mukaiset vaatimukset.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 23.03.2018 § 48

Päätös

Yksikön johtaja päätti, että HKL maksaa Laajasalon hybridivarikon arkkitehtuurikilpailuun (37H17) valituille ja kilpailuasiakirjojen vaatimusten mukaisten kilpailuehdotuksen jättäneille työryhmille (4 kpl) HKL:n osuuden palkkioista, eli yhteensä 129.600,00 euroa (alv 0%). HKL maksaa palkkiot Suomen Arkkitehtiliito SAFA:lle, joka edelleen maksaa palkkiot työryhmille.

Päätöksen perustelut

Kilpailun järjestäjänä toimi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (Kaupunkiympäristö). Kilpailu oli hankintalain mukainen suunnittelukilpailu Laajasalon raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvän asumisen hybridikorttelin suunnittelemiseksi ja suunnittelijaryhmän valitsemiseksi.

HKL:n toimitusjohtaja päätti 21.9.2017 (34 §), että Laajasalon hybridivarikon ja siihen liittyvän asumisen hybridikorttelia koskevaan arkkitehtuurikilpailuun valitaan osallistumishakemusten vertailun perusteella neljä (4) ehdokasta.

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja kilpailuohjelman mukaiset hyväksytyt asiakirjat jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan kilpailuohjelman mukaisesti 36.000 euron (alv 0 %) palkkio, josta vähennetään 10 % kilpailijoiden nimeämän arviointiryhmän jäsenen palkkiota ja muita kuluja varten. Kaikkien työryhmien kilpailuehdotukset täyttivät kilpailuasiakirjojen mukaiset vaatimukset.

HKL ja Kaupunkiympäristö ovat sopineet arkkitehtuurikilpailun kustannusten ja palkkioiden maksusta siten, että HKL:n osuus työryhmille maksettavista palkkioista (144.000,00 euroa) on 129.600,00 euroa (alv 0%). Kaupunkiympäristö vastaa lopuista palkkioiden osuudesta sekä muista arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen liittyvistä kustannuksista.

Päätöksen Laajasalon hybridivarikon arkkitehtuurikilpailun tuloksesta ja tuomariston arvostelupöytäkirjan hyväksymisestä tekee HKL:n johtokunta.

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin:

leena.matasniemi@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.09.2017 § 34

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että Laajasalon hybridivarikon ja siihen liittyvän asumisen hybridikorttelia koskevaan arkkitehtuurikutsukilpailuun valitaan seuraavat neljä (4) ehdokasta:

 • COBE ApS
 • VERSTAS Arkkitehdit Oy
 • Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
 • PES-Arkkitehdit Oy

Toimitusjohtaja päätti, että kaikille osallistumishakemuksen jättäneille ilmoitetaan HKL:n siirtymisestä arkkitehtuurikilpailuvaiheeseen niin, että kaikki mukana olleet yritykset saavat viivytyksettä tiedon valinnastaan kutsukilpailuun tai karsiutumisestaan tällä kertaa osallistumispyyntövaiheessa.

Päätöksen perustelut

Arkkitehtuurikilpailun tausta ja tarkoitus

Kilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (Kaupunkiympäristö). Kilpailu on suunnittelukilpailu Laajasalon raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvän asumisen hybridikorttelin suunnittelemiseksi ja suunnittelijaryhmän valitsemiseksi asemakaavan viitesuunnitelman ja varikon hankesuunnitelman laadintaa varten. Lisäksi neuvotellaan mahdollisuuksien mukaan myöhemmin varikon toteutussuunnitelman laadinnasta.

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjatyöksi korkeatasoisia, vaiheittain toteuttamiskelpoisia ratkaisuja kaupunkimaisen varikon ja asumisen hybridikorttelille. Arkkitehtoniset, kaupunkikuvalliset, liikenteelliset, tekniset, toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet on tarkoitus ratkaista tasapainoisesti. Asuntohankkeiden tarkoituksena on edustaa korkeatasoista asuntorakentamista.

Arkkitehtuurikilpailusta ilmoittaminen

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 21.6.2017. Hankinta-asiakirjat julkaistiin 21.6.2017 Tarjouspalvelu.fi palvelussa, jossa julkaistut asiakirjat olivat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa.

Osallistumishakemusten käsittely

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaan 14.8.2017 klo. 12.00 mennessä osallistumishakemuksen jättivät seuraavat kuusitoista (16) yritystä:

 • Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 
 • Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy 
 • Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy 
 • Arkkitehtitoimisto ALA Oy 
 • Arkkitehtitoimisto HKP Oy 
 • Arkkitehtitoimisto K2S Oy
 • Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
 • Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy 
 • Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen - Komonen Oy 
 • Avanto Arkkitehdit Oy
 • Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy 
 • COBE ApS
 • Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy 
 • Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy 
 • PES-Arkkitehdit Oy 
 • VERSTAS Arkkitehdit Oy  

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy :n, Avanto Arkkitehdit Oy:n ja Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n osallistumishakemukset hylättiin, sillä ne eivät täyttäneet ehdokkaiden soveltuvuudella asetettua seuraava tarjouspyynnön mukaista vähimmäisvaatimusta: Liikennesuunnittelijan vähimmäisvaatimuksena pidetään kelpoisuusvaatimusta insinöörin korkeakoulututkinnosta.

Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävien ehdokkaiden osalta suoritettiin osallistumishakemusten vertailu tarjouspyynnön mukaisesti. Vertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti pisteyttämällä ehdokkaiden osallistumishakemuksessaan esittämät arkkitehtisuunnittelijan sekä liikennesuunnittelijan referenssit. Referenssien pisteytys ja pisteytyksen perusteet on kuvattu vertailutaulukossa (Liite 1).

Osallistumishakemusten vertailun perusteella arkkitehtuurikutsukilpailuun valitaan tarjouspyynnön mukaisesti neljä (4) eniten vertailupistettä saanutta ehdokasta.

Osallistumishakemusten vertailun perusteella neljä (4) eniten vertailupisteitä saanutta ehdokasta ovat:

 • COBE ApS
 • VERSTAS Arkkitehdit Oy
 • Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
 • PES-Arkkitehdit Oy
Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.