Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma

HEL 2017-010555
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 64 §

Informaation Kalasataman raitiotien toteutuksen valmistelusta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman ja hankkeen toteuttamisen 13.6.2018, 178 §, siten, että

  • raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa euroa (MAKU 111,9, marraskuu 2017, 2010=100)
  • hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskustannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

Kalasataman raitiotien toteutusmallista on tehty alkuvuoden 2019 aikana selvitys hyödyntäen mm. Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen toteutusmalliselvityksiä sekä kokemuksia Raide-Jokerin allianssin hankinnasta. Toteutusmallista järjestettiin markkinavuoropuhelu alan toimijoiden kanssa 25.-26.3.2019. Lisäksi on selvitetty Kalasataman raitiotien toteutuksen yhdistämistä Kruunusillat hankkeen allianssiin.

Kalasataman raitiotie on tarkoituksenmukaista toteuttaa allianssimallilla. Kruunusillat –hankkeen yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta kilpailuttaa molempien hankkeiden allianssit samanaikaisesti siten, että Kruunusillat –hankkeelle tulee oma allianssinsa ja Kalasatama –hankkeelle oma allianssinsa. Mahdollisella yhteisellä allianssikilpailuttamisella saadaan sekä tilaajalle että tarjoajille hyötyä. Kilpailuttamisprosessi on tarjoajille sekä tilaajille melko työläs, joten kun mahdollisuus menestyä kilpailussa on kaksin kertainen, on odotettavissa että tarjoajia on enemmän ja tarjousten laatu parempi. Markkinavuoropuhelun perusteella myös alalla toimivat yritykset ovat kannattaneet tätä menettelyä.

Kruunusiltojen ja Kalasataman allianssien hankinta on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2019 ja allianssien jäsenten valinta tapahtuisi tämän aikataulun mukaisesti marraskuussa 2019. Allianssien kehitysvaiheet alkaisivat siten vuodenvaihteessa 2020.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 178

04.06.2018 Ehdotuksen mukaan

28.05.2018 Pöydälle

01.03.2018 Ehdotuksen mukaan

06.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

30.01.2018 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi