Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-010604
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 248 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Sibeliuspuiston yleisilmettä parannettaisiin ja WC-palveluja lisättäisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 5.2.2018 § 68 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunkiympäristön toimiala kohdentaa uudelleen puhtaanapitoon ja saniteettitiloihin varattuja määrärahoja, jotta Sibeliuspuiston matkailijapalveluja kyetään kohentamaan huomattavasti nopeammalla aikataululla.

Kaupunginhallituksen esityslistalla asiasta todettiin tuolloin seuraavaa:

” Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Sibeliuspuiston peruskorjaustarve on todettu Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017-2026. Kunnostukselle on kaupungin talousarvion 2017 liitteenä olevassa investointiohjelmassa 2017-2021 varattu 500 000 euroa vuodelle 2019. Kunnostus käsittää mm. reitistön selkeyttämistä ja huonokuntoisimpien osien kuten Sibelius-monumentin ympäristön ja rakenteiden sekä puiston kasviston kunnostusta. Lisäksi varaudutaan pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Sibeliuspuistossa on yksi city-WC. Käymäläverkostoa toteutetaan hyväksytyn yleissuunnitelman mukaan. Kaupunkiympäristön toimialan käymäläverkostoon varatut rahat mahdollistavat vuosittain vain yhden uuden kohteen toteuttamisen. Usea yleisten alueiden kohde, mm. Alppipuisto ja Dallapénpuisto on ilman WC:tä vielä. Uuden WC:n pystytys maksaa noin 50 000 – 100 000 euroa. Uuden WC:n toteuttaminen Sibeliuspuistoon on nykyrahoituksella mahdollista vasta 2020-luvun lopulla.”

Kaupunkiympäristölautakunnalta on saatu asiasta uusi lausunto 24.4.2018.

Kaupunginhallitus toteaa, että jo yllä olevassa vastauksessa mainittujen reitistön ym. kunnostustoimien lisäksi kaupunkiympäristön toimiala edistää Sibeliuksen puiston uuden käymälän suunnittelua ja rakentamista. Käymälän sijaintipaikka tulee olemaan Mechelininkadun ja Rajasaarentien kulmauksessa. Sibeliuksen puiston WC:n suunnitelma valmistuu syyskuun loppuun mennessä. WC:n rakentaminen ajoittuu loppuvuoteen 2018 ja kevääseen 2019. Myös kahvilan sijoittamismahdollisuuksia jompaankumpaan alueella sijaitsevista huviloista tutkitaan.

Sulje

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 533

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

05.02.2018 Palautettiin

29.01.2018 Pöydälle

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 217

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017–2026. Sibeliuksen puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kiireellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Aluesuunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston peruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Rahoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaavan Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi on laadittu Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolistaminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. Kaupunkiympäristön toimiala edistää Sibeliuksen puiston uuden käymälän suunnittelua ja rakentamista. Käymälän tarkan sijaintipaikan etsintä on aloitettu. Vuoden 2018 aikana puistoon voidaan toteuttaa ainakin uuden käymälän edellyttämä kunnallistekniikka.

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdollisuuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuistomyymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvilarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maantasokerrokseen.

Tutkitaan mahdollisuutta saada alueelle kahvila esimerkiksi jompaan kumpaan alueella olevista vanhoista huviloista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kohtaan kuusi lisäys: Tutkitaan mahdollisuutta saada alueelle kahvila esimerkiksi jompaan kumpaan alueella olevista vanhoista huviloista.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi