Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-010604
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 248 §

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om Sibeliusparkens allmänna intryck och service

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen som slutbehandlad.

Stäng

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion en förbättring av Sibeliusparkens allmänna intryck och en ökning av antalet toaletter.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen behandlade motionen 5.2.2018, § 68, och återremitterade ärendet för ny beredning på så sätt att stadsmiljösektorn ska omallokera de anslag som reserverats för renhållning och sanitetslokaler så att servicen för turister i Sibeliusparken kan förbättras inom en betydligt kortare tid.

På stadsstyrelsens föredragningslista konstaterades då följande:

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som erhållits och konstaterar att behovet av en grundläggande reparation av Sibeliusparken har konstaterats i områdesplanen för Kampmalmen och Tölö 2017–2026. I investeringsprogrammet 2017–2021, som utgör bilaga till stadens budget 2017, har det reserverats 500 000 euro för iståndsättning år 2019. Iståndsättningen omfattar bl.a. att rutterna görs klarare och att de delar som är i sämst skick, såsom Sibeliusmonumentets omgivning och konstruktioner, liksom även parkens växtlighet ska rustas upp. Dessutom reserverar man plats för en mindre estrad.

I Sibeliusparken finns ett city-wc. Toalettnätverket byggs ut i enlighet med den godkända översiktsplanen. De medel som i stadsmiljösektorn reserverats för toaletter räcker bara till för att inrätta ett nytt wc per år, och flera allmänna områden, såsom Alpparken och Dallapéparken, saknar fortfarande wc. Det kostar ca 50 000–100 000 euro att inrätta ett nytt wc. Med den nuvarande finansieringen är det möjligt att bygga ett nytt wc i Sibeliusparken först i slutet av 2020-talet.

Stadsmiljösektorn har gett ett nytt utlåtande i ärendet 24.4.2018.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorn främjar planeringen och byggandet av en ny toalett i Sibeliusparken, utöver rutterna m.m. som redan nämns i svaret ovan. Toaletten kommer att placeras i hörnet av Mechelingatan och Råholmsvägen. Under 2018 är det möjligt att bygga ut den kommunalteknik som förutsätts för åtminstone en ny toalett. Man undersöker även om man kan placera ett kafé i någondera av villorna i området.

Stäng

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 533

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

05.02.2018 Palautettiin

29.01.2018 Pöydälle

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 217

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017–2026. Sibeliuksen puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kiireellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Aluesuunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston peruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Rahoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaavan Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi on laadittu Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolistaminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. Kaupunkiympäristön toimiala edistää Sibeliuksen puiston uuden käymälän suunnittelua ja rakentamista. Käymälän tarkan sijaintipaikan etsintä on aloitettu. Vuoden 2018 aikana puistoon voidaan toteuttaa ainakin uuden käymälän edellyttämä kunnallistekniikka.

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdollisuuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuistomyymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvilarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maantasokerrokseen.

Tutkitaan mahdollisuutta saada alueelle kahvila esimerkiksi jompaan kumpaan alueella olevista vanhoista huviloista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kohtaan kuusi lisäys: Tutkitaan mahdollisuutta saada alueelle kahvila esimerkiksi jompaan kumpaan alueella olevista vanhoista huviloista.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.10.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi