Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000888
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 465 §

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Lattiaa Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 28. kaupunginosassa (Oulunkylä/Pirkkola) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 8 900 m²:n suuruisen alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, monitoimihallin suunnittelua varten 30.6.2019 asti seuraavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 12185 korttelista 28205, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.

Varausmaksu on 4 450 euroa vuodessa ja se on maksettava 15.8.2018 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen yleisökassaan (Toinen linja 4 A) tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

5
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

7
Varauksensaajan on varausaikana esitettävä seuraavat tiedot:
- suunnitelmat rakennettavasta hallista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamiskustannuksista sisältäen kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja hallin varustelusta
- yksityiskohtaiset tiedot hallin käyttötalouslaskelmista ja niiden perusteista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamisen taloussuunnitelmasta
ja hankkeen kokonaisrahoituksesta
- alustava varmistus siitä, että hallin rakentaminen esitettyjen suunnitelmien mukaan on eri viranomaislupien näkökulmasta mahdollista

8
Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus lainan myöntämiseen hallin rakentamista varten. Siihen liittyvät esitykset käsitellään tarvittaessa erikseen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun siten, että yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa selvitetään tarpeelliselle monitoimihallille vaihtoehtoisia paikkoja Pirkkolan liikuntapuistossa niin, että keskuspuistoa ei kavenneta.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 6.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Palautetaan valmisteluun siten, että yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa selvitetään tarpeelliselle monitoimihallille vaihtoehtoisia paikkoja Pirkkolan liikuntapuistossa niin, että keskuspuistoa ei kavenneta.

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 5 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 13.3.2018, § 64, että kaupunginhallitus varaisi Lattiaa Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 28. kaupunginosassa (Oulunkylä/Pirkkola) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 8 900 m²:n suuruisen alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, monitoimihallin suunnittelua varten ajaksi 1.5.2018–30.4.2019

Liikuntapalveluille on saapunut Lattiaa Liikkujille ry:n perustetavan yhtiön lukuun 19.1.2018 päivätty hakemus, joka koskee yhden vuoden suunnitteluvarauksen myöntämistä Pirkkolan liikuntapuistossa olevalle tontille monitoimihallin rakentamista varten. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikuntatilojen riittävyyttä.

Perustettavalla yhtiöllä on tarkoituksena rakentaa n. 8 600 m²:n suuruinen monitoimihalli, jossa olisi telinevoimistelusali, rytmisen voimistelun sali, kolme koripallokenttää ja yksi 3 x 3 -koripallo-kenttä, salibandykenttä, kolme padelkenttää, kaksi tanssisalia ja tatami. Lisäksi halliin rakennettaisiin neuvottelutiloja, varastoja, pukuhuoneita ja teknistä tilaa. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Alustavia havainnekuvia rakennettavasta hallista on esityslistan liitteenä.

Hakemuksen mukaan hankkeen alustava kustannusarvio on n. 12 miljoonaa euroa. Jatkoselvittelyssä hakija on ilmoittanut oman pääoman ehtoisen rahoituksen suuruudeksi 4,0 milj. euroa, kaupungilta anottavan lainan osuudeksi 4,8 milj. euroa sekä rahalaitoslainan määräksi 2,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tarvittavan avustuksen osuudeksi hakija on ilmoittanut 0,75 milj. euroa. Lisäksi hakija on pyydetysti antanut alustavaa lisätietoa perustettavan yhtiön tulojen ja menojen muodostumisesta sekä yhtiön taloudellisista edellytyksistä. Hallin toteuttamisen arvioidaan tuovan paineita kaupungin seura-avustuksiin arviolta 100 000 euroa. Halli olisi tarkoitus avata vuoden 2020 aikana. Hakemuksessa esitetyt tiedot rakennettavista hallitiloista, rakentamisen kustannuksista ja sen rahoittamisesta sekä hallin käyttötaloudesta ovat yleisluonteisia.

Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 12185 korttelista 28205, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Varausalue kuuluu voimassa olevan kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymään ja 14.3.2014 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 12185 mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Asemakaava mahdollistaa suunnitellun monitoimihallin rakentamisen.

Tontin rakennusoikeus on 9 100 kerrosneliömetriä. Kaava sallii 1-kerroksisen rakentamisen, mikä on ristiriidassa tontin koon 9 000 m2 kanssa. Kaavoittaja on todennut ristiriidan ja näkee kerrosluvusta poikkeamisen mahdollisena kaupunkikuvalliset näkökohdat huomioiden.

Toteutuessaan halli toisi lisää liikuntatiloja erityisesti sisäpalloiluille ja voimistelulle.

Sulje

Kaupunginhallitus 18.06.2018 § 441

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 64

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se varaisi Lattiaa Liikkujille ry:lle perustettavan yhtiön lukuun 28. kaupunginosassa (Oulunkylä/Pirkkola) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 8 900 m²:n suuruisen alueen, joka on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142, monitoimihallin suunnittelua varten ajaksi 1.5.2018–30.4.2019 seuraavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 12185 korttelista 28205, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.

Varausmaksu on 4 450 euroa vuodessa ja se on maksettava 15.6.2018 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

5
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

7
Varauksensaajan on varausaikana esitettävä seuraavat tiedot:
- suunnitelmat rakennettavasta hallista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamiskustannuksista sisältäen kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja hallin varustelusta
- yksityiskohtaiset tiedot hallin käyttötalouslaskelmista ja niiden perusteista
- yksityiskohtaiset tiedot hallin rakentamisen taloussuunnitelmasta
- alustava varmistus siitä, että hallin rakentaminen esitettyjen suunnitelmien mukaan on eri viranomaislupien näkökulmasta mahdollista

8
Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus lainan myöntämiseen hallin rakentamista varten. Siihen liittyvät esitykset käsitellään tarvittaessa erikseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi