Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetin hallituksen varajäsenen nimeämistä koskeva muutos

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001793
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 65 §

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetin hallituksen varajäsenen nimeämistä koskeva muutos

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä Bettina von Kraemerin nimeämisen Ylva Krokforsin sijaan Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetin hallituksen varajäseneksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätti 5.3.2018, 19 § keskitetysti nimeämisesitykset kaupungin osakkuus- ym. yhteisöjen ja -säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen.

Yksi päätöksessä käsitellyistä yhtiöistä oli Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, jossa kaupungin omistusosuus on 4,9 %. Yhtiö ylläpitää ruotsinkielistä sosiaalialan osaamiskeskusta ruotsinkielistä väestöä varten. Osaamiskeskus vastaa sosiaalialan kehittämistyöstä ja siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään viisitoista varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Helsinki nimeää yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Konsernijaosto päätti 5.3.2018, että yhtiön hallituksen varajäseneksi nimetään Ylva Krokfors. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.6.2018 ja siellä yhtiön hallituksen varajäseneksi nimettiin Bettina von Kraemer, koska Ylva Krokfors ei ole enää kaupungin palveluksessa. Tieto palvelussuhteen päättymisestä ei ollut tavoittanut kaupungin yhtiökokousedustajaa ja nimeämisvalmistelusta vastaavaa kaupunginkansliaa etukäteen, jotta konsernijaoston tekemää päätöstä olisi voitu muuttaa ennen yhtiökokousta. Kaupungin pieni omistusosuus huomioon ottaen oli tarkoituksenmukaista valita yhtiökokouksessa varajäseneksi toinen henkilö sosiaali- ja terveystoimialalta Krokforsin sijaan.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin, joten varajäsenen nimeämistä koskeva muutos tuodaan jälkikäteen konsernijaoston hyväksyttäväksi.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 05.03.2018 § 19

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja vuosikokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättí nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n käyttämään toistaiseksi kaupungille Arabian Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa oikeutta nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että kaupunki ei toistaiseksi käytä sille yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa nimeämisoikeutta Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän eikä Viikinmäen Pysäköinti Oy:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi