Rahoitusta koskevan sopimuksen tekeminen EIP:n kanssa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003059
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 59 §

Rahoitusta koskevan sopimuksen tekeminen EIP:n kanssa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tekemään HKL:n investointien rahoitusta koskevan sopimuksen Euroopan investointipankin (EIP) kanssa 171.600.000 euron lainasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

HKL ja kaupunginkanslia ovat neuvotelleet lainan ottamisesta Euroopan investointipankilta Raide-Jokeri-hankkeen rahoittamiseen. EIP:n lainalla voidaan rahoittaa korkeintaan 50 % hankkeen kokonaisinvestointimenosta, loppuosa rahoitetaan valtion tuella ja muiden rahoituslaitoksien lainoilla.

Raide-Jokerin kaupunginvaltuustossa hyväksytty hankesuunnitelma on 274,5 milj. euroa, josta Helsingin osuus on 178,5 milj. euroa. Raide-Jokeri-vaunujen kaupunginvaltuustossa hyväksytty hankesuunnitelma on 107,9 milj. euroa.

Sopimus Euroopan investointipankin (EIP) kanssa

Lainan velallinen on liikenneliikelaitos ja toisena allekirjoittajana on myös Helsingin kaupunki.

EIP:ltä nostettavalla lainalla on tarkoitus rahoittaa Raide-Jokerin Helsingin puolen raitiolinjan suunnittelua ja rakentamista sekä Raide-Jokerin raitiovaunujen hankintaa. Sopimuksen lainamäärä on 171,6 milj. euroa.

Lainasopimuksen mukaan lainan voi nostaa enintään neljässä erässä ja lainan takaisinmaksuaika on korkeintaan 25 vuotta. Muista lainaehdoista, kuten lyhennyksistä ja korosta, tullaan sopimaan tarkemmin siinä vaiheessa, kun lainaeriä nostetaan.

HKL arvioi, että lainasopimuksen ensimmäinen lainannosto tapahtuu aikaisintaan vuonna 2019.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi