Hankinta, metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmä, HKL

HEL 2018-003562
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 57 §

Metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hankkia Transrail Sweden Ab:ltä metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän yhteensä enintään 1.019.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan siten että järjestelmän kokonaishinta sisältää:

 • ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän
 • järjestelmään liittyvät lisenssit
 • järjestelmän testauksen
 • järjestelmän koulutuksen
 • järjestelmän ylläpidon 10 vuodeksi

Lisäksi johtokunta päätti hankkia järjestelmään soveltuvat päätelaitteet sekä päätelaitteiden ylläpidon siten että:

 • päätelaitteiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 353.000,00 euroa (alv 0 %)
 • päätelaitteiden ylläpito yhteensä enintään 18.000,00 euroa (alv 0 %)

Lisäksi johtokunta päätti hankkia järjestelmään soveltuvat junatietokoneet yhteensä enintään 492.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään järjestelmään tarvittavista lisätöistä yhteensä enintään 47.500,00 euron verottomaan kokonaishintaan.

Metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi ja opastusjärjestelmän kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.929.500,00 euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 14H17, jossa Transrail Sweden Ab:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hankinnan tarkoituksena oli kilpailuttaa HKL:n metrojunankuljettajille opastava järjestelmä seuraavilla lähtökohdilla:

 • järjestelmän tulee opastaa kuljettajaa optimaaliseen ajoprofiiliin asemien välillä, siten että liikenne pysyy aikataulussa
 • järjestelmän tulee alentaa HKL:n energiankulutusta
 • järjestelmän tulee antaa työkaluja kuljettajien johtamiseen
 • järjestelmän tulee vähentää kalustolle ja radalle aiheutuvaa rasitusta
 • järjestelmän tulee tuottaa raportteja toteutuneesta ajotavasta ja täsmällisyydestä kuljettajakohtaisesti

Järjestelmän lisäksi hankinta sisältää järjestelmään soveltuvat metrojunien ohjaamoon asennettavat päätelaitteet ja niiden ylläpidon sekä järjestelmään soveltuvat junatietokoneet.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja on hyväksynyt metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän hankesuunnitelman 27.2.2017 (26 §). Hankkeen enimmäishinnan korottamisesta on tehty esitys liikenneliikelaitoksen johtokunnalle 5.4.2018 (HEL 2017-002311).

Hankintailmoitus

HKL julkaisi hankintailmoituksen julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilma:ssa 24.04.2017 sekä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (ted) ilmoituksen numerolla 2017/S 061-114672.

Hankintamenettelyksi valittiin neuvottelumenettely.

Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan (16.5.2017) mennessä kolme (3) kappaletta. Osallistumishakemuksen jättivät Cubris ApS, Transrail Sweden Ab ja Solita Oy. Kaikki osallistumishake- muksen jättäneet ehdokkaat täyttivät tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Neuvottelut ja alustavat tarjoukset

HKL lähetti em. yrityksille neuvottelukutsut 7.6.2017. Ensimmäinen neuvottelukierros käytiin 4.7.2017. Neuvottelukierroksella käsiteltiin mm. neuvottelumenettelyssä noudatettavia menettelyjä, ehdokkaiden teknistä ja aikataulullista toimintakykyä, tilaajan keskeisiä vaatimuksia hankinnalle sekä ehdokkaiden alustavia ehdotuksia ja näkemyksiä hankinnan toteuttamisesta. Ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen Solita Oy vetäytyi pois tarjouskilpailusta.

Toinen neuvottelukierros käytiin 24.8.2017 ja 7.9.2017. Neuvottelukierroksella ehdokkailla oli mahdollisuus tutustua HKL:n käytössä oleviin metrojuniin. Lisäksi neuvottelukierroksella käsiteltiin ehdokkaiden kommentteja alustavaan tarjouspyyntöön, DAS-järjestelmän käyttöliittymää ja raportointia sekä muita järjestelmän teknisiä vaatimuksia ja ominaisuuksia. Toisen neuvottelukierroksen jälkeen Cubris Aps vetäytyi pois tarjouskilpailusta.

Lopulliset tarjoukset

Toisen neuvottelukierroksen jälkeen HKL lähetti lopullisen tarjouspyynnön tarjoajille 17.11.2017. Määräaikaan mennessä Transrail Sweden Ab jätti lopullisen tarjouksen. Tarjous täytti tarjouksille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjouspyynnön vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Hintavertailussa otettiin huomioon järjestelmän elinkaarikustannukset 10 vuoden ajalta. Elinkaarikustannukset laskettiin seuraavasti: Järjestelmän hinta – (sähkön hinta (2,3 milj. €) * luvattu säästö % * 10 vuotta). Alle 5 % luvattua energiansäästöä ei hyväksytty. Tarjoaja, joka tarjosi alhaisimman elinkaarikustannuksen sai 50 pistettä. Muut saivat pisteitä tarjottu elinkaarikustannus / alhaisin elinkaarikustannus * 50 pistettä.

Laatuvertailussa otettiin huomioon tarjoajan projektisuunnitelma, järjestelmän käytettävyys ja järjestelmän tietosisällön ylläpito. Tarjousten vertailuliite on johtokunnan päätösehdotuksen liitteenä.

Tarjoajien hinta ja laatupisteet laskettiin yhteen ja tarjoajat saivat arviointipisteitä seuraavasti:

Tarjoaja
Hinta
Laatu
Yhteensä
Transrail Sweden Ab
50
50
100
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi