CityBike Finland Oy:n bonukset kaudella 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003672
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 71 §

Kaupunkipyöräkauden pidentäminen ja Citybike Finland Oy:n bonukset kaudella 2017

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pidentää kaupunkipyöräpalvelun kautta yhdellä kuukaudella siten, että palvelu on käytettävissä vuosittain 3.4.-31.10. välisenä aikana. Samalla se päätti hankkia Citybike Finland Oy:ltä kaupunkipyöräpalvelun tuottamisen lisäkuukauden (huhtikuu) aikana kahdeksaksi (8) vuodeksi 2018 alkavan sopimuskauden alusta lähtien yhteensä enintään 950.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi kaupunkipyöräpalvelun toteuttamisesta päätettiin maksaa sopimuksen mukainen bonus palvelutason ylittämisestä vuodelta 2017. Bonusta maksetaan raja-arvon ylittävistä neljästä prosentista yhteensä 40 000 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaishinta on yhteensä n. 13,9 milj. euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kauden jatkaminen

Kaupunkipyöräpalvelun hankintapäätöksessä (20.10.2015 § 178, HEL 2014-003639 T 00 01 04 00) johtokunta oikeutti HKL:n käyttämään 1,295 miljoonaa euroa (alv 0 %) mahdollisiin lisä- ja muutostöihin. Hankinta kustannetaan tästä varasta.

Liikennelaitoksen johtokunta korotti kaupunkipyörien käyttömaksuja (24.1.2018 § 17, HEL 2018-000613 T 02 05 00) kattamaan tätä lisäkustannusta.

Kaupunkipyöräpalvelun kauden pidentäminen kattamaan myös huhtikuun perustuu palvelusta saatuun palautteeseen sekä kausien 2016 - 2017 käytön aktiivisuuteen.

Kaupunkipyöräpalvelun käyttökauden pituutta on toivottu asiakaspalautteissa laajennettavaksi. Kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotisuudesta on tehty myös valtuustoaloite (Sameli Sivonen, 29.11.2017), johon HKL:n johtokunta päätti lausunnossaan, (08.02.2018 § 22) kautta aikaistettavan kuukaudella, mikäli mahdollista. Mahdollisimman pitkä käyttökausi tuo kaupunkilaisille parhaan hyödyn palvelusta, helpottaessaan ja nopeuttaessaan liikkumista koko sen kauden, jonka kaupunkipyörät hyvin palvelevat liikkumistarpeita.

Käyttötilastoista (kuva 1) on havaittavissa, että kaupunkipyörillä tehtyjen matkojen määrät olleet korkeahkolla tasolla heti kauden ensimmäisiltä viikoilta lähtien. Sen sijaan loppukaudella käyttömäärät laskevat selkeästi. Tästä syystä kauden pidentäminen on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa keväällä. joten käytön voidaan odottaa olevan korkeaa myös edeltävillä viikoilla, kun palvelu aloitetaan aiemmin. Lisäksi kauden jatkaminen varsinaisille talvikuukausille kasvattaisi kustannusta varattua lisätyöbudjettia suuremmaksi, erityisesti vaadittavien laajempien muutostöiden vuoksi. Talvikäyttö vaatisi pyöräasemien sähköistämistä auringonvalon puutteen vuoksi, ja talvikunnossapito aiheuttaisi lisäresurssitarpeen niin asemien kunnossapitoon kuin muun katualueenkin lumenpoistoon, pyöräasemien viedessä tilaa. Näin kauden pidentäminen keväästä on nykyisellään toimivin kehitysvaihtoehto.


Toimittajan bonukset

Palvelutason kriteereiksi on HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisessä sopimuksessa määritelty kahdelle ensimmäiselle kaudelle kaksi mittaria: aika jonka pyörät ovat palvelussa käyttäjien saatavilla, sekä taustajärjestelmän toimintavarmuus.

Sopimuksen mukaan taustajärjestelmän toimintavarmuudesta ei makseta bonusta, mutta HKL voi periä toimittajalta sanktion, jos sallittu käytettävyyden raja-arvo alittuu. Raja-arvo edellyttää järjestelmän olevan käytettävissä vuorokausittain 99 % ajasta päivisin ja 95 % ajasta öisin ja kaupunkipyöräpalvelun käyttökauden ulkopuolella. Kaudella 2017 vaaditut raja-arvot ylittyivät, eikä sanktioita peritä.

Pyörien saatavuutta mittaava käytettävyysaste –mittarin tavoitetasona on, että vähintään 93 % pyöristä tulee olla jatkuvasti palvelussa asiakkaiden saatavilla kuukausittain. Jokaisesta tämän rajan ylittävästä täydestä prosentista maksetaan sopimuksen mukaan toimittajalle kymmenen tuhannen (10.000) euron bonus (alv 0 %). Kaudella 2017 vaadittu palvelutaso ylittyi neljällä prosentilla, mikä oikeuttaa toimittajan 40 000 euron (alv 0 %) bonukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen , projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi