Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004193
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 208 §

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion 2018 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljäkertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2018 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)
2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto).

Sulje

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Kunta-alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä saavutettu neuvottelutulos tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia 1,25% alkaen 1.5.2018. Vuositasolla korotuksen vaikutus on toimialalla 0,8 milj. euroa. Korotusta ei ollut tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa.

Käyttötalous

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoite 457,4 milj. euroa ennustetaan saavutettavan ja käyttötalouden menojen 185,7 milj. euroa ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

1000 EUR                         Tubu 2018             Ennuste 1/2018
TULOT YHTEENSÄ 457 400 € 457 400 €
MENOT YHTEENSÄ 185 692 € 185 692 €
TOIMINTAKATE 271 708 € 271 708 €
POISTOT 92 000 € 92 000 €
TULOS 179 708 € 179 708 €
TUOTTOTAVOITE 0 € 0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 179 708 € 179 708 €

 

31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 236 milj. euroa saavutetaan.

1000 EUR                          Tubu 2018              Ennuste 1/2018
TULOT YHTEENSÄ 512 094 € 512 094 €
MENOT YHTEENSÄ 276 095 € 276 095 €
TOIMINTAKATE 235 999 € 235 999 €
POISTOT 160 000 € 160 000 €
TULOS 75 999 € 75 999 €
TUOTTOTAVOITE 0 € 0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 75 999 € 75 999 €

 

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 3,7 milj. euroa saavutetaan.

Vuoden 2018 alussa uudistuotannon Facta-aloituksia ennustettiin noin 2100 asuntoa. Tällä hetkellä ennuste on 1700 asuntoa. Yli 400 asunnon käynnistämisen alku on nyt siirretty aikataulussa vuodelle 2019. Pitkät neuvottelut hyväksyttävään hintatasoon pääsemiseksi ovat viivästyttäneet hankkeiden käynnistymisiä ja tulevat hyvin todennäköisesti viivästyttämään edelleen myös tänä vuonna. Urakoitsijat puolestaan ovat neuvotteluissa tuoneet esille pitkittyneet toimitusajat elementtien saatavuudessa, joka heijastuu viiveenä varsinaisten rakennustöiden aloittamisajankohdassa. Peruskorjausten käynnistyspäätöksiä ennustetaan toteutuvan 800 asunnon edestä.

YHTEENSÄ
1000 EUR Tubu 2018 Ennuste 1/2018
     
TULOT YHTEENSÄ 23 200 23 200
MENOT YHTEENSÄ 19 466 19 466
TOIMINTAKATE 3 734 3 734
POISTOT 45 45
TULOS 3 689 3 689
TUOTTOTAVOITE 0 0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 689 3 689

  

Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.

30101 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuonna 201 tulee ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien
hissien kokonaismäärää kasvattavat vuodelta 2017 siirtyvät hankkeet yhteensä 7 hissiä.

31004 HSL‐ ja HSY‐kuntayhtymien maksuosuudet

Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan
198,05 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 21,58 milj. euroa.

Investoinnit, tulot

Tasearvon mukaisen investointitulotavoitteen 10,8 milj. euroa ennustetaan saavutettavan. Mikäli kaikki vuodelle 2018 todennäköisesti toteutuvaksi arvioidut maakaupat realisoituvat voidaan talousarviossa esitetty kiinteän omaisuuden myyntiarvio ylittää.

Investoinnit, menot

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 389,6 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 343,8 milj. euroa. Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti.

Investointien osavuosikatsaus esitetty liitteessä 2 ja investointimäärärahayhteenveto liitteessä 3.

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

31001 Kaupunkirakenne

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

31002 Rakennukset

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.

Määrälliset tavoitteet

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7.

Palvelujen osavuosikatsaukset

Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 8.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.