Ratakuorma-autojen hankinnan hankesuunnitelma

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004411
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 94 §

Ratakuorma-auton hankinnan hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ratakuorma-auton hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 6,3 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ratakuorma-autojen alkuperäinen tarveselvitys on tehty jo vuonna 2015. Tuon perusteella 9.4.2015 on hyväksytty hankesuunnitelma kokonaisarvoltaan 3,46 milj. euroa sisältäen kaksi kaksiakselista ratakuorma-autoa viiden vuoden huoltosopimuksineen.

Tämän jälkeisessä neuvottelumenettelyssä on selvinnyt, että HKL:n tarpeisiin sopivin ratkaisu on kaksi 4-akselista ratakuorma-autoa, jotka yhteen kytkettyinä pystyvät turvallisesti vetämään suuret kiskokuormat ilman, että akselipainot ylittävät Helsingin puoleisen metro-osuuden siltojen sallimat arvot. Lisäksi ajoneuvo on ainoastaan 4-akselisena toteutuksena riittävän vakaa Länsimetron tunnelien vaatimiin nosto-operaatioihin. Nämä Länsimetron rakenteen mukanaan tuomat haasteet eivät olleet tiedossa alkuperäistä hankesuunnitelmaa tehtäessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 34799

terhi.ruokolainen@hel.fi