Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukset 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004447
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 68 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukset 2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 28.8.2018 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä, että Tatu Rauhamäelle myönnetään ero hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kuntalain 70 §:n perusteella sekä

2. esittämään, että Tatu Rauhamäen tilalle valitaan Risto Rautava uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä vs. kansliapäällikön kuudennen esityksen kokouksen toisena asiana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Juha Hakolan ehdotuksesta kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että Risto Rautava valitaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 28.8.2018 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä, että Tatu Rauhamäelle myönnetään ero hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kuntalain 70 §:n perusteella sekä

2. esittämään, että Tatu Rauhamäen tilalle valitaan _____________ uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Sulje

HSL:n hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta, ja hänen tilalleen on esitettävä valittavaksi uusi hallituksen puheenjohtaja.

Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.8.2018. Yhtymäkokouksessa käsitellään hallituksen puheenjohtajalle eron myöntäminen ja uuden puheenjohtajan valinta.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.05.2018 § 50

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 17.4.2018 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle.

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2017 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 2 506 931,80 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2017

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2017 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

9. kannattamaan hallituksen esitystä, että Jaana Pelkoselle myönnetään ero hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, että Jaana Pelkosen tilalle valitaan Iida Haglund hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10. kannattamaan hallituksen esitystä uusien sidonnaisuusilmoitusten hyväksymisestä, julkaisemisesta HSL:n internetsivuilla ja viemistä muiden ilmoitusten mukana yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin yhtymäkokousedustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.