Metrovarikon aurinkovoimalan tilaaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004644
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 72 §

Metrovarikon aurinkovoimalan tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan metrovarikon katolle asennettava 480,6 kWp:h:n tehoisen aurinkovoimalan kokonaistoimituksena optimisaattoripaneeleilla GreenEnergy Finland Oy:ltä enintään 528.000,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan tuotannonseurannan räätälöinnin laskutettuna toteutuneiden tuntien perusteella enintään 5.500,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena on Metrovarikon kiinteistön katolle rakennettava aurinkovoimala. HKL on sitoutunut käyttämään ainoastaan uusiutuvaa sähköä ja oma aurinkovoimala täydentää HKL:n uusiutuvan energian portfoliota sekä vahvistaa HKL:n mainetta ympäristövastuullisena toimijana.

Kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy (jäljempänä Kuntahankinnat) on kilpailuttanut aurinkosähkövoimaloiden hankinnan yhteishankintana asiakkailleen vuosille 2017 - 2020 ja vastaa myös sopimushallinnasta. Hankintapäätös on tehty 3.10.2016. Kilpailutuksen perusteella sopimustoimittajaksi valittiin Green Energy Finland Oy. Kuntahankinnat on tehnyt hankinnasta sopimuksen Green Energy Finland Oy:n kanssa.

Liikenneliikelaitos on liittynyt Kuntahankintojen puitesopimukseen KLKH 118 toimitusjohtajan päätöksellä § 2/7.1.2018. Hankinta perustuu erityisalojen hankintalain 1398 § 45-46: Hankinta on tehty puitejärjestelynä, johon HKL on oikeutettu liittymään. HKL on lähettänyt Green Energy Finlandille puitesopimukseen perustuvan tarjouspyynnön 480 kWp:n suuruisesta aurinkovoimalasta 27.03.2018, johon Green Energy Finland on jättänyt tarjouksensa 11.04.2018.

Metrovarikon katon pinta-alasta voidaan hyödyntää noin neljäsosa aurinkosähkön tuotantoon. Laskennallinen teho 12.000 m² voimalalla on n. 400-450 MWh/vuosi, joka on noin 12 % metrovarikkokiinteistön sähkönkulutuksesta. Itse tuotetusta sähköstä ei makseta siirtomaksuja eikä veroja. Voimalan sijainti on lähellä metrovarikoiden sähkökeskuksia, joten siirtohäviöt jäävät pieniksi lyhyiden kaapelointien vuoksi.

Metrovarikon paloturvallisuuden takaamiseksi aurinkovoimalan paneelit on varustettu paneelikohtaisilla optimisaattoreilla.

Voimalan käyttöaika on vähintään 30 vuotta. Hankkeen kannattavuuden arvioimiseksi hankkeesta tehtiin 30 vuoden kassavirta-analyysi. Hankkeen tuottovaatimukseksi asetettiin 3,5 %. Analyysin perusteella hankkeen sisäiseksi korkokannaksi saatiin 6,6 %. Laskelmissa on huomioitu rakennuttajan kustannukset sekä inverttereiden uusiminen kymmenen vuoden välein. Hankkeen takaisinmaksuaika on 14 vuotta.

Motiva on myöntänyt voimalainvestoinnille 25 % energiatuen (noin 140.000,00 euroa), joka maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. Hankkeeseen on varauduttu HKL:n investointiohjelmassa 2018.

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja on hyväksynyt Metrovarikon aurinkovoimalan rakentamista koskevan hankesuunnitelman (toimitusjohtajan päätös 54 §/23.11.2017).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi