Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004737
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 64 §

Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

  • hyväksyä Helsingin ja Espoon väliseen Länsimetro Oy:tä koskevaan osakassopimukseen tehtävän lisäyksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti ja
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta lisäyksen osakassopimukseen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla konsernijaosto totesi, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon kaupunki hyväksyy omalta osaltaan luonnoksen mukaisen lisäyksen tekemisen Länsimetro Oy:n osakassopimukseen.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Länsimetro Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että hallitukseen valitaan jatkossa seitsemän jäsenen sijaan kuusi jäsentä.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Länsimetro Oy

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää osakassopimuksen perusteella varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen.

Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin kaupungin omistus Länsimetro Oy:stä on laskenut selvästi alkuperäisestä ja on enää alle kuudesosa yhtiön osakkeista. Lisäksi yhtiön toiminta keskittyy nykyisellään kokonaan Espoon alueelle sijoittuvan Länsimetron jatkeen rakennuttamiseen. Näistä muutoksista johtuen on tarkoituksenmukaista tarkastella Helsingin kaupungin roolia Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenten nimeämisessä.

Nykyisen kahden hallituksen jäsenen sijaan on perusteltua, että jatkossa Helsingin kaupunki nimeää yhden jäsenen, varapuheenjohtajan, yhtiön hallitukseen. Yhden jäsenen nimeäminen vastaa paremmin Länsimetro Oy:n omistusosuuksien nykyistä jakautumista, ja toisaalta Helsingin kaupungin yhtiöön liittyvä intressi kohdistuu erityisesti jo valmistuneen Länsimetron ykkösvaiheen ja liikenneliikelaitoksen toteuttaman liikennöinnin toimivuuteen, eikä Länsimetron jatkeen rakennuttamiseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Länsimetro Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingin kaupungin hallitukseen nimeämien jäsenten määrän vähentyessä on tarpeen muuttaa yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa pykälää siten, että hallitukseen kuuluu jatkossa kuusi jäsentä. Yhtiöjärjestysmuutos käsitellään Länsimetro Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Lopuksi

Länsimetro Oy:n osakassopimukseen tehtävästä muutoksesta on neuvoteltu Espoon kaupungin konserniesikunnan kanssa. Neuvotteluissa on todettu, että Länsimetron jatkeen rakentamisen ollessa kesken, on tarkoituksenmukaista tehdä Länsimetro Oy:n hallituksen nimeämiseen liittyvä muutos lisäyksellä olemassa olevaan osakassopimukseen. Länsimetro Oy:n rooli ja tehtävä tulevat muuttumaan metron rakennusvaiheen päätyttyä, joten osakassopimuksen kokonaispäivitys on tarkoituksenmukaista tehdä siinä vaiheessa yhdellä kertaa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää muun muassa osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi