Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004876
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 402 §

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle enintään 1 300 000 euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnalle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin ja sopimuskoulujen (aikaisemmin korvaavat koulut) välillä on ollut katkeamatta, toistaiseksi voimassa oleva sopimus aina peruskoulu-uudistuksesta vuodesta 1977 lähtien. Sopimusta on aika ajoin tarkistettu esim. lainsäädännön muutosten yhteydessä. Sopimuskoulut ovat itsenäisiä yhteisöjä, jotka toimivat osana kaupungin kouluverkkoa, ja aikanaan hankkineet koulutoimintaan soveltuvat tilat ostamalla, rakentamalla tai vuokraamalla. Investoinnit on kirjattu kouluyhteisöjen taseeseen koulujen omaisuudeksi.

Yksityinen opetuksen järjestäjä saa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja asetuksen perusteella valtion maksamana kotikuntakorvaukset perusopetuksen oppilaiden kotikunnilta. Kaupunki maksaa yksityiselle opetuksen järjestäjälle sopimuskorvausta tilastointiajankohtina kotikunnaltaan helsinkiläisten oppilaiden osalta tämän sopimuksen mukaisesti ja noudattamalla opetuslautakunnan hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita.

Koska koulujen tulot muodostuvat lähes yksinomaan kotikuntakorvauksista, joihin ei sisälly tilojen hankkimiseen tai peruskorjauksiin liittyvät kustannukset, kaupunki ja sopimuskoulut ovat sopineet osana koulusopimusta, että kiinteistöjen peruskorjauksiin tulee ensisijaisesti hakea kaupungin koululainaa. Muita rahoituslähteitä sopimuskoulujen hankkeisiin ei käytännössä myöskään ole tarjolla. Koululainoja ei sopimuskouluihin sovellettavien lainaehtojen mukaisesti lyhennetä niin kauan kuin lainoitettava kohde on sopimuskoulukäytössä.

Lauttasaaren yhteiskoulun lainahakemus

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka on valmistunut vuonna 1968 ja toimii osoitteessa Isokaari 19. Lauttasaaren yhteiskoulua ylläpitää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, joka on hakenut lainaa luokkien IV-koneiden ja alakerran käsityö- ja sosiaalitilojen peruskorjaukseen, lämmön tasapainotukseen, vesi- ja viemäriputkiston suunnitteluun.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on aiemmin toimittanut kaupungille vuosille 2016 - 2023 ulottuvan korjaussuunnitelman, jonka puitteissa on alustavasti ohjelmoitu ao. vuosille tiedossa olleita korjaustarpeita. Lainahakemuksessa kuvatut työt on nyt priorisoitu tänä vuonna toteutettaviksi.

Kaupunginhallitus on aiemmin ko. korjaussuunnitelmaan liittyen myöntänyt päätöksellään 8.5.2016, 449 §, 3 100 000 euron lainan suunnitelman mukaisiin korjauksiin. Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 12.4.2018 päättänyt anoa vuodelle 2018 suunniteltuja toimenpiteitä varten uutta 1 300 000 euron koululainaa. Koulukiinteistön tekninen arvo on arvioitu kaupungin toimesta 22.4.2016, ja ko. arvioon perustuva kiinteistön vuokraoikeuden vakuusarvo riittää kattamaan nyt haetun ja aiemmin myönnettyjen lainojen yhteismäärän.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt laina-asiaa 8.5.2018 kokouksessaan todeten lautakunnan pitävän tärkeänä, että oppimis- ja työympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset ja siltä osin puoltaa Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n lainahakemusta.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan 18.5.2018 antaman arvion mukaan nyt rahoitettavaksi esitetyt korjaukset ovat tarpeelliset koulun toiminnan kannalta. Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n teettämät tutkimukset sekä korjaussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla ja niiden kustannukset vastaavat kaupungin kouluhankkeiden kustannustasoa. Em. perusteella rakennetun omaisuuden hallinta puoltaa Lauttasaaren yhteiskoulun lainahakemusta.

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Annettava laina ei siten myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.05.2018 § 93

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että oppimis- ja työympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset ja siltä osin puoltaa Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n lainahakemusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lyk, päätösote 12 4 2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.