Hankinta, heijastinliivit, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2018-004890
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Päätös varhaiskasvatuksen heijastinliivien hankkimisesta optiokaudelle 2020-2021

Hankintapäällikkö

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hankkii varhaiskasvatuksen tarvitsemat heijastinliivit Q-VIO Branding Oy:ltä optiokaudelle 13.7.2020 – 12.7.2021 alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2018-004890) ja sen perusteella tehtyä hankintasopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Käyttöönotettavan yhden (1) vuoden optiokauden hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 26 000 euroa (alv. 0 %).

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla asiakirjalla.

Päätöksen perustelut

Optiokautta koskeva hankinta perustuu varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttöön tulevien, Helsingin uuden ilmeen mukaisten, heijastinliivien kilpailutukseen. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja teki 5.6.2018 hankintaa koskevan päätöksen.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Q-VIO Branding Oy saaden kokonaispistemääräksi 94 pistettä, maksimipisteiden ollessa 100. Tarjouksen arvonlisäveroton vertailuhinta oli 51 330,00 euroa.
Tarkemmat tiedot vertailusta on päätöksen liitteessä 1 vertailutaulukko.

Varsinainen hankinnan sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta (13.7.2018). Yhden (1) vuoden mittainen optiokausi alkaa varsinaisen sopimuskauden päättyessä 12.7.2020 ja päättyy 12.7.2021.

Tilaukset toteutetaan sopimuskaudella siten, että kesällä 2020 tilataan kerralla kaikkiin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin heijastinliivit. Muuten tilaukset tehdään optiokaudella täydennystilauksina tarpeen mukaan.

Päätös tullut nähtäväksi 16.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Päättäjä

Kari Salovaara
hankintapäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hankintapäätös 5.6.2018 (HEL 2018-004890)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.